BindingDB logo
myBDB logout

Seach by Citation Author   Help

Note author's last name is required, and the initials must have one or two letters.

Other  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

96422 Authors in BindingDB
AuthorPubMed IDAuthorPubMed ID
Nájera-Peña, H19733070   Náray-Szabo, G19006380  
Närhi, K22868228   Någren, K12443787  
Nève, J18063373  22793255  23581551  
Nédellec, AS21982499  
Német, K15155841   Németh, K9873373  
Némoz, G6292419   Néri, C20041717  
Néve, J21090682   Nógrádi, K17720494  20483612  20615697  
22537450  
Nöteberg, D10794688   Nørager, NG23092360  
Nørgaard, MB21292483   Nørregaard, PK15380202  16134937  16289819  
19954978  20015647  
Nørremark, BUS9487494   Nørskov-Lauritsen, L16970395  
Núñez, MB15482934   Núñez, MC10782682  
Núñez, Mdel C21417225   Núñez, MJ17850057  
Núñez, MT18158247   Núñez-García, S19720528  
Nüsing, R22172309   Nüsing, RM19053765  
N'Da, CI24904963   Na, CS24630560  
Na, DH21650226   Na, H25156906  
Na, HS20659804   Na, J18954042  
Na, JEUS9758508   Na, M16356713  16545563  16580200  
16870425  17125223  17489632  
17517504  19670875  22380770  
22940448  25835537  
Na, SJ24813734   Na, Y19419206  20223662  21429753  
24095934  27190593  US8940739  
Na, YH18083580   Na, YJ21875802  
Na, Z20055495   Naas, T17242148  17846134  
Naassila, M28771357   Nabakka, J15006385  17665897  US9199981  
Nabe, T26200813   Nabeno, M22824762  22959556  25655721  
Nabeyama, W19969465   Nabhan, JF28257199  
Nabi, HA24900292   Nabinger, SC20170098  
Nabioullin, R16288866   Nabissi, M23252794  26430967  29400965  
Nabozny, G15481974  16112571  16386422  
17181172  17681466  17692519  
21963986  24215891  24239189  
Nabozny, GH20735001  24506830  24656565  
25516791  
Nabulsi, N19635669   Nabuurs, RJ24657049  
Nacca, A10543890   Nacci, V10464020  10543880  10543890  
11462972  11472204  11741469  
11784139  12213069  12930145  
14695828  15771414  15771436  
16722663  17263523  18479118  
19072656  19425598  7473567  
7473601  7990110  8182701  
8709096  8709127  8784441  
9016337  9357534  9748351  
Nacereddine, A25272055   Nacev, BA23634668  
Nachane, R26731131   Nachar, A22738356  
Nachbar, RBTBD  TBD   Nachon, F19473849  20138518  21236521  
23148598  24704618  27908752  
29091431  29227101  
Nacht, M23360348   Nachtigall, J21974949  22497444  
Nachtigallová, D25462239   Naclerio, BATBD  
Naclerio, GA27305312   Nacoulma, O15689169  
Nacro, K10715158  10762046  10966739  
11384235  11728179  12699375  
22290076  24900361  25050161  
27011159  9873742  US8575186  
US9034899  US9604960  US9908886  
Nada, S12731874  
Nadali, A28341403   Nadanaka, S22237251  
Nadaroglu, H27657811  28511907   Nadeau, C22209206  27437081  
Nadeau, DP11384246   Nadeau, J10565843  
Nadeau, JH12649361   Nadeem, V25043312  25723005  
Nadel, Y22901672  23751098  24846781  
26233801  
Nadella, MV21899292  
Nader, MA15916415  25826710   Naderi, GB12036346  12801240  
Naderi-Manesh, H20801550   Nadimpalli, R9544206  
Nadin, A12467612  14592525  15026049  
16617016  
Nadin, AJ22626259  22672799  
Nadipalli, P21741835   Nadkarni, SS19643608  
Nadler, G9572882  9934482   Nadler, GM11356103  
Nadler, JL21739938  24393039   Nadler, SG19272774  19321341  20047280  
21073190  21899328  23916594  
23953070  24011644  24980053  
25453808  28539220  
Nadolny, L22226655  22244937   Nadri, H20673725  23140986  23644208  
23988409  23988412  24211638  
24941128  25036795  25462245  
25681712  25969170  26010139  
26363872  27214510  27484515  
27863021  28189905  28587871  
Naduthambi, DUS10040781  US10072001  US10092563  
US10214519  US10221197  US10253019  
US10259811  US9765060  
Nadvi, NA22281190  
Nadzan, A9457244   Nadzan, AM10052980  10322128  12482435  
1375964  16257202  16364638  
16509570  16644218  16821767  
1700123  1706470  1716682  
17234415  1766000  1992147  
2704023  8709094  8765503  
TBD  TBD  TBD  
TBD  
Naeem, S22261024   Naeem-Ul-Hassan, M27434226  24980117  
Naef, R12182866  17337182  9873643  
Naegeli, HU17632515  
Naenna, T18977558   Naerum, L10479278  10714509  11055361  
11738564  12031334  12646024  
16647256  
Naesens, L21466220  23117173  23448281  
24941437  25050174  25435471  
25494538  25899336  26275679  
26288686  28418242  28477572  
28601510  28813147  
Naesens, LM19527031  25915781  
Naeve, GS14980654   Nag, PP23074541  23403082  25958245  
27128528  US10064853  US10137122  
US9096594  
Nag, S18534857  21923198  22436387  
23211968  
Nagabelli, M12729631  
Nagabukuro, H24437735  26709102  26954848  
28089699  
Nagae, TUS8956589  
Nagae, Y18723347  18752943  19540111  
Nagafuji, P16524727  17181160  
Nagafuji, PM17228864   Nagahama, M23488740  
Nagahara, H21324683   Nagahara, T15125963  15456260  23632270  
26267383  8164262  
Nagahashi, NUS10087178   Nagahira, A25981690  26100441  
Nagahira, K25102418   Nagahisa, A16190769  16302820  7520943  
9871670  
Nagahori, N16162007   Nagai, H20817520  22506594  22625994  
28657315  28935264  
Nagai, K15109664  15125947  19233647  
19297173  19403308  19459652  
19616955  27079125  US8987473  
Nagai, M10669568  10762038  10762039  
11354380  25383422  
Nagai, S15911272   Nagai, Y22726934  23122821  23194448  
23598247  23886807  24412111  
25497965  
Nagakawa, J22944117   Nagaki, Y8627616  9057855  
Nagakubo, T26183544   Nagakura, K22734622  
Nagakura, N15974606   Nagakura, Y16837197  8496821  
Nagalakshmi, PUS9598423   Nagamatsu, D27634196  27637151  28284871  
Nagamatsu, K15125969   Nagamatsu, YTBD  
Nagamine, A16481167  20381362   Nagamine, J15780607  21130649  
Nagamitsu, T23369538  23535327  23711919  
25488842  
Nagamiya, H26701356  
Nagamochi, M18675545  19128974   Nagamori, HUS8846746  US8871934  
Nagamori, SUS9771316   Nagamuta, M17064916  17804229  20381361  
Nagana Gowda, GA17400460   Naganathan, S17765263  US10273211  
Naganawa, A11454472  21982795  25746814  
26384288  26794040  US8975409  
Naganeo, F18640044  
Nagano, MTBD   Nagano, R22542282  23276448  
Nagano, T10397504  11958992  18524589  
21134755  21377875  21515061  
22540945  23688339  26995531  
27839920  28523101  29037947  
Nagano, Y14643318  
Naganuma, H9067317   Naganuma, K19447034  24252546  24508133  
Naganuma, M18178092   Nagao, M21316233  
Nagao, S25139751  US8933099   Nagao, Y12166943  15109629  15203160  
21865047  TBD  TBD  
TBD  TBD  TBD  
TBD  
Nagaoka, J11170626   Nagaoka, K20022497  27364610  
Nagaoka, N28756012   Nagaoka, Y20452226  22321215  
Nagar, M24314397  25844917   Nagar, S20638757  
Nagaraj, H21604762  22148278  22339472  
Nagaraj, HM22197143  
Nagaraj, J24794746  24900621  26421993  
Nagaraja, N20675133  22803959  
Nagaraja, NV25556092  25575658   Nagaraja, R19307114  23084902  
Nagarajan, G17446072   Nagarajan, K28726402  
Nagarajan, S19285872  20488717  22309208  
Nagarajan, SR17387018  17399986  9154965  
Nagaraju, A12383010   Nagaraju, K23498916  
Nagaraju, M25891106   Nagarathnam, D10522703  10579840  10579841  
10579842  10579843  10673105  
10893308  10937709  10956183  
15808450  1875350  1995903  
20516278  21050754  9857099  
US9150579  TBD  TBD  
Nagarsekar, A15214778   Nagasaki, M22264485  22405291  
Nagasaki, T20637613   Nagasawa, H18539453  18715787  20209559  
22339362  22404301  22607122  
22715973  
Nagasawa, HT10514271  1433175  7783118  
7783119  9667978  
Nagasawa, I24601669  
Nagasawa, J18550373  21174434  25879485  
Nagasawa, JY16115767  
Nagasawa, K11909713  12467622  12873487  
15109656  16019211  16610783  
16617018  18635349  US8987473  
Nagasawa, YTBD  
Nagase, H18337104  1849995  1851846  
18637671  18701308  18755589  
18829333  18990576  19349178  
19362480  19606871  19620007  
19962305  20056539  20478711  
20483601  20685120  20846863  
20850307  21256034  21641219  
21641798  21889335  22088955  
22197670  22445285  22460026  
22742909  22882079  22967810  
23103094  23116891  23131341  
23200250  23376997  24044937  
24835200  24900842  25147605  
25248680  26048798  26267383  
26346669  28051300  28288109  
2832604  28522254  28602640  
28662966  29023121  
Nagase, I19362005  
Nagase, T12372497  1317926  15341946  
18598020  18841880  18952421  
19388647  19520574  19522500  
19553110  19596583  19616955  
19700331  19883081  20004584  
20129791  20346663  20385498  
22204740  7473559  TBD  
TBD  
Nagasea, H25283554  
Nagashima, A23337801  23540955  23664164  
27810440  28601507  28988626  
Nagashima, K21118801  8568820  
Nagashima, R15911273   Nagashima, S17071093  18534856  19747833  
24837158  25982074  
Nagashima, TUS9428501   Nagasue, H28408226  US9808445  
Nagata, A21936524  22197140  22377517  
26756222  US10233188  US9328096  
Nagata, H18534856  19747833  22137787  
22178554  23394863  23623673  
24837158  
Nagata, K11170626  20476787   Nagata, M12852751  16870442  
Nagata, N21349712  21944856  25383422  
25529739  
Nagata, O19027292  19783139  
Nagata, R12593650  15780607  21130649  
21377875  TBD  TBD  
Nagata, S19744860  
Nagata, T17555959  18675545  19128974  
19884015  19900814  21316975  
21345673  22044620  US8609710  
US9662310  
Nagata, Y19188063  19282189  19362831  
19427223  19540111  19726182  
19736020  
Nagatani, T1977911  7902439   Nagatomi, Y18468891  18849168  19447610  
19674894  19692242  
Nagatomo, T1968985  22516281   Nagatsu, A15582431  
Nagaura, TUS9463192  US9763943   Nagayama, K2723668  
Nagayama, T20384344  22726934  23122821  
23598247  23886807  24900544  
28958620  
Nagayoshi, M20630752  20634068  
Nagel, AA1676427  2145434  2213824  
2231600  2296012  7636841  
7707311  8064800  TBD  
Nagel, DUS9504692  
Nagel, G11502595   Nagel, JUS10172814  US10174016  US10183937  
US10202369  US9708311  
Nagel, K22775474   Nagem, TJ22468751  
Nagendra Mohan, AV21696866   Nagi, MN20350811  23454532  25139568  
27554444  
Nagi, NK22001028   Nagib, MI19630402  
Nagiec, MM19047657  23074541  28231433  
Nagilla, R18502123  18524591  19376703  
19487124  19497745  19616429  
19926282  24900635  26854747  
27109867  28151659  
Naginskaya, J21146988  24755431   Nagireddy, JRUS10081632  US9771366  
Nagisa, Y21856163  21975069  22309223  
22490048  26736071  27112449  
27117261  
Nagle, A16873026  18454143  18667312  
21644570  22524250  
Nagle, DG16643023  18004798   Nagle, M17553798  
Nagle, MA21571536   Naglich, J16458511  22608393  22608961  
Naglich, JG25584393  25695766  26191364  
Nagorny, R23591110  23591112  23769643  
24076172  24139584  
Nagoya, S23806555   Nagpal, S11462969  24527807  28696695  
Nagre, NN24373842   Naguib, FN18563892  20456959  
Naguib, M18666769  19115816   Nagumo, A19388647  19522500  19596583  
19883081  
Nagumo, H19447034   Nagumo, Y26346669  28051300  28662966  
Nagy, CTBD   Nagy, E18789701  25522204  27094954  
Nagy, IB9873491   Nagy, J14552795  16782335  17290978  
20483612  20615697  
Nagy, JO8676335   Nagy, LD21422192  
Nagy, M28991472   Nagy, PI11741475  13678406  17149881  
9111297  9685245  
Nagy, R14561098   Nagy, RM11020288  11738566  
Nagy, T16384552   Nagy, V18793852  19574053  22325154  
Nagy, Z11437380   Nah, SY19447040  
Nahar, T20828128   Nahas, RI18029187  
Nahm, K20055495   Nahmias, VR16387492  17521177  17672444  
Nahori, MA27783975   Nahorski, SR8145238  8411022  TBD  
TBD  
Nahoum, V18304819   Nahra, F24095010  
Nahra, J18251495  20005097   Nahrstedt, A12110997  20408551  
Nahum, V12431066  15317453  16539385  
Naicker, KP26850003  
Naider, F2939243   Naidoo, J23363003  24697290  28398755  
Naidu, A22464134   Naidu, BN15801816  19902958  25529736  
US10065953  US10106504  US10125148  
US10138253  US10189816  US10214516  
US10221156  
Naidu, G20569083   Naidu, PS22225576  
Naidu, VG21620531  25453799   Naik, CG12372534  
Naik, K20705461  23312947   Naik, M16497500  24107081  24871036  
24967731  25221657  
Naik, P21071232   Naik, R23153200  25356789  25461329  
28991459  
Naik, RHTBD   Naikade, NK24900640  
Nailor, KE15990302  19097784  19101143  
19237286  
Nailor, M27939900  
Naim, M18603434   Naiman, BM16759861  
Naiman, N2521252   Naiman, NA2754715  3172131  
Naimon, ND27190598   Naing, W19751974  20227876  20392639  
21640588  21641211  
Naipospos, TS19349520   Nair, A21441024  25369539  US9227973  
Nair, AC11087569  16821764   Nair, AG24252545  24486132  26850003  
Nair, DK27341379   Nair, HB28886996  
Nair, HKTBD   Nair, IG3091832  
Nair, JJ19428250  19713107  20189386  
20655219  21105682  22079757  
24113062  
Nair, JSUS9598423  
Nair, L19102654   Nair, LG19168351  24656661  26985323  
US9540377  
Nair, MG10075763  1895294  1992121  
2447278  2498518  2542557  
3091832  3100797  3599032  
6403710  6772788  6793726  
Nair, P17516639  18266313  18821747  
19762245  20560643  20617791  
21366266  23899615  
Nair, PC18226895  18258426   Nair, RN27347360  
Nair, RPTBD   Nair, S20705461  21699209  
Nair, SJ19522463  23025805  27660692  
Nair, SK15863312  17434304  19473839  
20363126  20403696  23489629  
26756222  26968253  US10023562  
US10202390  US10227340  US10266491  
US10294229  US9056865  US9169252  
US9242975  US9546153  US9657009  
Nair, V11378371  12127545  12639549  
15341930  16420027  16439124  
22328963  25677656  9873453  
TBD  TBD  TBD  
TBD  
Nair, VD10052970  
Nairn, AC12699763  16509582  24083656  
25666825  29116812  
Nairn, MR11055334  
Naismith, A11448220  12161155  14643336  
Naismith, JH23138692  
Naito, A22749869  23528296   Naito, H12372531  17376680  18039572  
19884015  21345673  22995624  
25882531  
Naito, K10090791  12824031  2156866  
Naito, M18313309  18448338  26003343  
26183544  26432035  27185013  
Naito, R16220976  9111299  9667967  
Naito, S16380250  28359792  
Naito, T25192810  25264600  27966948  
Naito, Y10612586  20409718  27777006  
Naitou, H20667726  23391145   Naitou, Y14709324  18035544  18083579  
Najafi, Z27289559  27863370   Najafnia, L17822894  
Najajreh, Y23384387   Najda-Bernatowicz, A19168362  
Najera, I19700319  19709881  24069953  
Najjar, A28478927  
Najjar, MUS9212140   Najmanovich, R24900505  25387268  
Najmanovich, RJ28219045   Naka, H12699746  
Naka, M12161118  1826745   Naka, T8340921  TBD  TBD  
Naka, Y10853650  11294382  TBD  
Nakabayashi, M18539034  18710208  19193059  
22512505  24773565  26515040  
Nakabayashi, R25922884   Nakabayashi, T23062824  23273606  
Nakada, K23886812   Nakada, Y11831905  20207151  26051602  
27117263  27325446  28400232  
28760529  29485864  
Nakade, S21295477  21641216  22153936  
27774128  
Nakadera, Y24035338  24373724  
Nakae, K23414235   Nakagawa, A10530956  18586498  26264846  
28238723  9629473  
Nakagawa, H11078200  16884291  17257837  
17524643  17929798  19007110  
19419205  19616958  19700324  
20684604  21227703  22642300  
23116147  23147077  23964788  
24675380  25017029  26051602  
26508545  26700437  26701356  
27117263  27325446  28174066  
28400232  28596054  
Nakagawa, M25267004  
Nakagawa, R10509910  9873694   Nakagawa, S19041249  20457528  20971647  
21185187  23545138  23611766  
24026016  24657053  28682065  
Nakagawa, T11958995  12723948  19456097  
20381361  20472433  20801030  
21050768  21074430  21865048  
24900301  US9024044  US9227949  
US9290487  US9655879  
Nakagawa, Y10999477  11266177  11266178  
12459025  12941324  16640328  
18072722  18781777  19062296  
19631551  20817520  22373734  
23792961  27262425  
Nakagawa-Goto, K15582446   Nakagome, I17532641  21128600  21530275  
21546253  23022278  23106358  
24657053  
Nakagomi, M23685180  24559867  24702856  
Nakagomi, R10973807  22995617  
Nakahara, A10397502   Nakahara, H15519161  
Nakahara, KUS9540359   Nakahashi, KTBD  
Nakahata, T28433511  28622905   Nakahira, H21074430  21865048  22938786  
25596166  
Nakai, A3039137   Nakai, D10973807  22405291  26238323  
Nakai, E17071093   Nakai, H11150162  11312926  11454472  
11454473  11454474  12161118  
12161131  14684291  14684329  
14980691  15341946  15357992  
17292611  17293118  17962025  
18039579  19700331  20004584  
20005712  20129791  20346663  
20385498  20542438  21256008  
21658961  21737285  21865047  
21885288  21930387  21982795  
22119471  22196514  22204740  
22386979  22546206  27634196  
28284871  3336036  7629790  
US9725442  
Nakai, K11514140  11958993  12161113  
19151731  26071372  
Nakai, R18364257  19857964  25001485  
Nakai, T27190594  US10183021  US10189809  
Nakai, Y10780903  15341946  15357992  
20129791  20346663  22119471  
22386979  22546206  
Nakaike, S11327582   Nakajima, A22207054  
Nakajima, E12951107   Nakajima, F11831905  15125934  
Nakajima, H19481943   Nakajima, K10206553  10937720  24900318  
26804232  28498655  9871560  
US8703761  
Nakajima, M11078187  11078188  11145223  
11229779  11231118  11312927  
11312928  11425539  11425540  
15914001  18637671  18755589  
19349178  19620007  19962305  
20056539  20483601  20685120  
20850307  21256034  21641219  
21889335  22028316  22207054  
22446520  25176190  27839920  
29037947  9871511  9871512  
US8754113  US8957219  
Nakajima, N10220563  17618115  20934342  
TBD  
Nakajima, R21641798  22460026  23116891  
24835200  26346669  28662966  
Nakajima, S15454208  18329876  7473559  
Nakajima, T11078189  12086491  12238930  
12941321  24530032  25800114  
9463476  9873480  US9617222  
Nakajima, Y15603933  18307290  18553954  
18651730  18752946  19366244  
19608416  26059596  26071372  
US9328118  
Nakakariya, M25897973  29485864   Nakaki, J18819797  23072865  
Nakako, T24852118  24856064  24900656  
26428869  
Nakama, C19487123  19640706  19736020  
Nakama, KUS9266853   Nakamaru, Y22959556  
Nakamichi, N21422191   Nakamizo, N3351856  
Nakamoto, K9873622   Nakamoto, S10737736  11229777  
Nakamoto, Y18039572  19900814  24900371  
Nakamura, A18337104  18990576  21873061  
23906342  28105285  28740611  
Nakamura, AO17535916   Nakamura, D21570836  23856050  
Nakamura, DF20833041  21112785   Nakamura, G28596054  
Nakamura, H11229776  11551754  16420039  
16893647  1738153  17766106  
17768047  17983745  18160288  
19027292  19125610  19394223  
19435661  19497745  19783139  
19969465  20083404  20176484  
20420387  20573509  21112784  
21515063  22801642  2465410  
24900662  27847273  
Nakamura, HK19015328  
Nakamura, I9873521  9873522  TBD  
Nakamura, J19447034  8355252  TBD  
Nakamura, K12643924  15139750  15743179  
16033254  16876403  21873061  
22202172  22727448  23916259  
24216091  28274629  8632441  
9022797  US9550763  TBD  
Nakamura, M12039572  12593666  15006391  
15317467  15863294  16789748  
17064916  17804229  20005101  
20337461  20381361  21041086  
21316229  21807525  22959556  
23265889  23294830  23462715  
23768907  24559867  24630694  
24702856  26014484  27189888  
27448772  US8772283  
Nakamura, N11312927  11312928  9871511  
9871512  
Nakamura, R16563761  21050768  
Nakamura, S10482466  11087564  12166952  
15686922  18477507  19615910  
20189399  21493073  22339433  
23031648  24794744  25970039  
25987378  26850376  27077565  
27325449  28408190  28715213  
28796496  8784453  9864265  
Nakamura, T12176030  14640550  14698153  
15582442  16137884  17379528  
19362480  19592257  20232824  
21341682  22197670  22264485  
22405291  22487179  22542282  
22916727  23265901  23276448  
2362265  24909680  US9187450  
US9475813  US9533985  US9718771  
Nakamura, Y10197972  11266177  11266178  
11405657  12824030  1738153  
19041249  22726934  23122821  
23598247  23634759  23886807  
24900510  24900544  25625617  
28958620  US8962648  US9067937  
US9120749  US9206173  TBD  
Nakane, H1705574  
Nakane, M11520196  12238918  12620078  
15026058  15084133  15239663  
15380206  16190769  16279797  
16302820  16913699  17149874  
2140414  2391688  9871670  
Nakane, T12570021  
Nakane, Y28143690   Nakanishi, A28283335  28358513  28440616  
28586220  28751196  
Nakanishi, H10212122  14695824  1766005  
18325768  18502127  18835164  
20663667  9873535  TBD  
Nakanishi, I10476876  12643924  14709046  
15139750  15239652  16033254  
19414254  22339433  23031648  
24794744  26850376  27325449  
28408190  7689652  9873368  
TBD  TBD  
Nakanishi, K10571163  10978184  12190325  
12570381  17352465  21963985  
22507206  23566269  23651509  
US10202399  US9212147  US9328118  
Nakanishi, M10509926  18295495  
Nakanishi, O27964995   Nakanishi, S11123999  26850376  8759641  
9357538  TBD  
Nakanishi, T19345096  22726930  9753615  
Nakanishi, W11958992  
Nakanishi, Y14611851  27933954  US8829199  
US9695118  
Nakaniwa, T19414254  
Nakano, H22540945  26030312  26995531  
28523101  
Nakano, K15857112  18307290  18553954  
18651730  18752946  19254843  
19366244  19608416  
Nakano, M10743939  15225695  15837294  
17027260  17276055  18280153  
18662874  22119471  7562467  
Nakano, NUS9206129  
Nakano, S18667303  26125514  28355078  
Nakano, T19419205  20444603  22998419  
Nakano, Y11514172  15109656  16019211  
16610783  21856163  21975069  
22309223  22490048  22677317  
28622905  28642028  US8829000  
Nakao, A20637613  25022879  26037610  
3361575  
Nakao, E1875343   Nakao, K18701308  1875343  19962305  
20056539  20483601  20685120  
20850307  21889335  28169162  
28408226  
Nakao, R21923198   Nakao, S24461353  28283335  28576617  
Nakao, T26200813   Nakao, Y10617079  18397826  21413800  
22237251  24388834  9548853  
9599274  
Nakarai, T7509389   Nakasato, Y18160288  
Nakase, K19361985  19683441   Nakashima, H10602690  11128640  11212110  
11459656  11958995  15658852  
15857134  17228861  18715787  
19394217  19537798  
Nakashima, K18715787  24959987  25838141  
26494583  27301679  28759228  
28796496  
Nakashima, M21568291  21917455  
Nakashima, R24835985  25815144  26234904  
27364610  
Nakashima, S19615910  20189399  25987378  
Nakashima, Y1968985   Nakasone, N24783948  
Nakata, A10090791  12824031   Nakata, D21657270  
Nakata, E11689089  18715787  19125610  
20875743  22898529  24900842  
27043173  28522254  28602640  
Nakata, H11170630  17350268  18262425  
1857334  19481943  9667957  
Nakata, K24321833   Nakata, T12419362  
Nakatani, S20875738  24530032  25800114  
US9006246  US9353113  US9636330  
US9732085  US9862721  
Nakatani, T9484512  
Nakatani, Y16436501  23879299  25743213  
US8933099  
Nakato, K8709107  
Nakatsu, K15713406  16807364  16821802  
17339115  18798608  19268600  
19954435  24021581  
Nakatsuji, K22061638  
Nakatsuka, T17419055  17434735  25102418  
Nakatsuru, Y19589677  
Nakaya, K10482466  8393113  8784453  
Nakayama, A15582407  16377201  17194595  
18952443  19124247  19891440  
22003817  22261021  22439974  
23218775  
Nakayama, C7328576   Nakayama, K14623002  20690635  23809172  
24900773  25655721  26322531  
28416102  US8940738  US9006232  
Nakayama, M16279784  16640332  20457527  
20580563  20875744  21145738  
21473625  21568291  21975065  
22490048  22975302  23391145  
24047141  24900278  24900488  
24918545  26736071  27112449  
27117261  28363748  28438540  
28454849  28596054  
Nakayama, S18585046  18823784  19010686  
20209559  22487179  23685177  
US9321752  
Nakayama, T14981513  1552504  26039570  
27419473  7673199  
Nakayama, W26115570  
Nakayama, Y12161131  12877587  25408836  
25800431  26200813  7629790  
Nakazaki, A23026082  28143690  
Nakazato, A10090790  10215672  10508444  
11123999  12538838  15317467  
17234422  17267226  18348906  
Nakazato, H17521907  9216834  
Nakazato, S15857112   Nakazawa, M7199088  7199089  
Nakazawa, T10754449  1967312  23434422  
25600405  
Nakazono, M15482935  
Nakoji, MUS9453021   Nakouji, M18479116  
Nakshatri, H21851064   Nalam, MN17149864  17539822  17696512  
23952265  24012370  
Nalawansha, DA27977115   Naldini, A16509573  18257513  21443205  
Nalin, A18989952   Naline, E12438541  
Nallamelli, RV23294698   Nallan, L15916422  18307303  
Nallangi, R24077526  24565972   Nalley, K14505683  15109679  
Nalli, M17452063  18027904  18424134  
18831576  19875281  20378345  
22257892  22503249  23206861  
23474898  23993334  25455494  
26750258  26850005  
Nally, J20151671  
Nalwalk, JW7473144   Nalywajko, NT18178088  
Nam, B24821375   Nam, BS20797858  
Nam, DH18024028  21504847  26355532  
Nam, DW23643900  
Nam, G11266153  19447040  21489792  
23385213  23541835  27517811  
Nam, HS20724153  
Nam, J19398333  24870926  24900529  
25455487  26351728  
Nam, JB11975517  
Nam, JH28189420   Nam, JY10888331  11000046  9873474  
Nam, K16945533  24870926  US9120771  
Nam, KA10743948  
Nam, KY16039123  17936631  22607677  
23498919  26187704  
Nam, M25984841  
Nam, NH15163193  16169725  24461297  
28196602  
Nam, S19948404  27726390  
Nam, SH21035332   Nam, SJ16905319  17988093  21074432  
21142112  22534184  25455147  
25689430  26821210  28539221  
Nam, SO24485122   Nam, SY24588963  
Nam, Y27814560   Nam, YH16134949  
Namane, C21439819  22405833  23395660  
23478147  
Namanja, AT23614497  
Namanja-Magliano, HA28712845   Namasivayam, V28306255  28938069  
Namatame, I23566269  26881725  US10202399  
US9212147  
Namavari, M17956080  
Namba, E22487179  23378626   Namba, K27793568  
Nambi, P17034119  17391964  18023179  
18973288  19162487  19394832  
19853462  19932617  19962892  
20005711  20006495  20382019  
8201588  9572882  9694916  
Nambiar, M18625560  
Nambiar, MP23395652   Namboodiri, H22014550  
Namboodiri, K2137880   Namboodiri, V16169718  
Namboothiri, INN27341379   Nambu, F21737285  21885288  21982795  
Nambu, H22300657  23206862   Nambu, M21812414  22924734  23944843  
28412204  
Nambu, MD20817449  US8633204   Namchuk, M20014869  21970471  22221201  
Namchuk, MN17300186  19827834   Namdari, R24370012  
Namdev, N12139463  22533986  US8609688  
US8815854  US8962619  
Namekawa, J16610783  17125259  18635349  
Namgoong, SK10329466  10888326   Namiki, H23598247  US9187450  
Namikoshi, M22695182  23434422  25595683  
25600405  26083682  26115570  
26253631  26711144  27336796  
28109786  28189419  28389151  
Namil, A24684843  
Namjoshi, OA18467105  20403693  20888240  
23375090  23627352  
Namkung, W19785436  22739085  
Nammi, S23265844   Namoto, K22177783  24439847  US9290485  
Namovic, M18595695  22626552   Namovic, MT15084133  15239663  15380206  
16759108  16913699  17149874  
17482819  18272365  18272366  
18438986  19397270  21536435  
Nampoothiri, P10882369  14611851   Nan, F10715144  11462970  15027864  
17213311  26985325  9719581  
US10278962  US9216962  
Nan, FJ12801227  15664828  15993057  
16005224  16219464  16509578  
17948983  20363629  21680062  
22448770  24090912  24684845  
24752625  24900695  24944733  
26890114  27326330  
Nan, S20297846  21398122  24090135  
Nan, Y25313996  US8546404  US9255107  
Nanao, M25435151  
Nanao, MH27994765   Nanavati, NT2447278  2909731  3091832  
3385736  
Nanavati, SM2308143   Nanayakkara, NP22264472  
Nanba, E19254843  22762530  24737316  
24783948  25461326  26361824  
26564401  28171725  
Nanbu, F15341946  15357992  
Nance, KD25176330  25408841  25423411  
27173801  28103022  28237763  
28442253  
Nanda, KK11814780  15341489  16949818  
17125248  20615693  21420860  
24461289  24914455  27011007  
28131713  
Nandakumar, M26299766   Nandakumar, N25147152  
Nandanan, E10229631  10715151   Nandekar, PP26216015  26854379  
Nandhikonda, P22563729  24799995   Nandi, A10531324  
Nandi, DL2342073   Nandi, U29144137  
Nandishaiah, R24107081  24405701  24809953  
25050172  25221657  26191359  
Nandre, KP23102653  23262035  
Nanduri, R24874895  25007124   Nanduri, S21741835  23880539  US9447091  
Nandy, SKUS9682910   Naniwa, Y24900254  
Nanjunda, R19053833   Nanjunda Swamy, S24909082  
Nanjundappa, M19008098   Nankervis, JL22030030  
Nanne, IP15615521   Nannei, R16033272  17499504  19084294  
20591666  
Nannicini, C18318468  27746002   Nannicini, R11844703  17266207  
Nannini, M23662903   Nannini, MA18678489  
Nannizzi-Alaimo, L15056002   Nanson, L20031406  
Nantasenamat, C18977558  25934226   Nantel, F15686932  
Nantermet, P17583334  19606870   Nantermet, PG10893308  10937710  11591503  
11814787  12657281  12873514  
14505652  14640538  15080996  
15163182  15801822  15911253  
17112725  17149856  17257835  
17482814  17827011  20176482  
27437081  US8492387  US9193697  
Nanthakumar, S18938080  19827834  19857967  
Nanthakumar, SS7707314  
Nantz, MH22366654   Nanubolu, JB24275248  
Naoe, T18835166   Naoe, Y15139750  25267004  25953512  
Napahde, S24797717   Naphade, SS25418204  
Napier, C16782336  18042383   Napier, CM21880489  
Napier, J11063601   Napier, JJ15911251  16570930  17064075  
17188866  
Napier, S16884310  19307114  21112782  
21458261  21601454  21700453  
25671290  
Napier, SCUS8772305  US9914735  
Napier, SE20719508  21353540  21596563  
Naples, MA11114395  
Napoleon, JV27171036   Napoletano, M11012037  11140727  11738561  
US10233177  TBD  
Napoli, JL874952   Napolitano, C21273066  
Napolitano, J21682257   Napolitano, JB21041082  22142541  
Napolitano, M27571038   Napolitano, R23237837  
Naporra, F26718844   Nappe, S23147076  
Napper, AD16335928  17656088  18499453  
Naqvi, A25442308  
Naqvi, SA25920005   Naqvi, T19928858  
Nar, H11342132  11960487  12824020  
12824021  18052023  18485703  
20864344  25265559  26914985  
US8497281  US9663470  
Nar, M22468746  
Nara, F17379528  22264485  22405291  
22487179  22884988  22926069  
24900318  24900747  24900757  
24909680  28359792  
Nara, H25192810  25264600  27825552  
27966948  
Nara, S12773050   Nara, SJUS10035777  US10174044  US9708337  
Nara, T28118956   Nara, Y12502365  
Naraian, AS17948975   Narasimha Rao, K25036796  
Narasimhan, K28163017   Narasimhan, L16125385  19121937  19413326  
Narasimhan, LS10206542  10206546  10498196  
10498197  10669563  11063603  
16289811  17581239  19231206  
9873701  9873743  
Narasimhan, NI20513156  27144831  
Narasimhan, R19959359   Narasu, L19674816  
Narawane, S25365140   Narayan, A24871036  24967731  25221657  
Narayan, C24809953  24871036  24914738  
Narayan, K28465100  
Narayana, BTBD   Narayana, C26808391  
Narayana, L28400234   Narayana, SV18023345  
Narayanachar, na24463645   Narayanagari, SR26436839  
Narayanan, A22894757  28257199   Narayanan, BC18081320  
Narayanan, R17315987  19432422  20022752  
26704266  27073051  27994765  
28105277  US9604931  US9623021  
Narayanan, S18278854  19349096  20627471  
24871036  24874895  24914738  
25007124  25019596  25088191  
25488844  25499438  26048791  
26288683  26689485  27369451  
3411600  
Narayanan, SR3346868   Narayanaswamy, PUS8476255  
Narazaki, F21963985   Narazaki, G18397826  
Narciso, JA22342630   Narczyk, M23040896  
Nardese, V20143840   Nardi, AUS10189854  US9688683  US9725459  
US9802947  
Nardi, M27190595   Nardi, MC16942012  17956988  
Nardini, C7910217   Nardini, M23631755  
Nardo, C16297617  20685118  9526562  
Nardone, NA15149682  17632003  20851601  
Nardone, RA11591512   Narducci Sarjeant, AA16509577  
Nare, B15844962   Nared-Hood, K16722655  
Nared-Hood, KD12419385  12443792   Narendra Sharath Chandra, JN16735118  17888667  19493592  
28579122  
Narendran, R16078827   Narensingh, R10937713  
Nargotra, A25544688  25801159  26162498  
28368585  29144137  US9206201  
Nargund, R24900466  25851938  25978963  
28197316  28245354  28252959  
US9242998  US9243002  US9265773  
US9364482  US9809568  
Nargund, RP10636230  11459669  12361385  
15582434  15808454  15951175  
15982875  16364639  17768046  
18479920  20167483  20207541  
20219372  20347296  20371178  
20598533  20598882  20621473  
20933410  21354793  21439820  
21571530  22494842  22658862  
24900253  24900281  24900283  
24900461  24900499  24900701  
24900745  24944745  24944750  
25050159  25349648  26005524  
26199120  26288697  26898814  
27994747  28185720  8627599  
9703459  US8754099  
Nariai, T24530032  25800114  
Narikawa, S11426832  11909604  12023506  
12063169  12130730  12650826  
14978359  
Narisada, M2970551  
Narisawa, S19038545  19821572  24412070  
Narita, K23313638  24589486  
Narita, M18337104  18990576  19700331  
20004584  20129791  20346663  
20385498  
Naritomi, Y23845281  
Narjes, F11844705  11844706  12540231  
15080998  15357995  15380204  
15743173  15999993  16509585  
16714108  19877603  20028820  
21141896  24508129  25978964  
US9265773  
Narla, G26372073  
Narla, RK10636251  23414803  26083478  
26102506  28991472  
Narlawar, R19296599  20345101  26461041  
Narquizian, R15177449  15743180  17418568  
18335976  18752953  18805008  
20031405  20031408  20491477  
20724150  20974532  23590342  
23735744  US8815881  US9242943  
Narr, B8258826  
Narramore, SK25137573   Narsaiah, B20116907  
Nartey, EN15990302  17027260  17276055  
Naruhn, S22369181  
Narukawa, K20805028  22104435   Narukulla, R22591402  23642482  23659214  
25988399  
Narula, AK26965864   Narula, AP7108901  
Narula, G25238443  27689733   Narula, S10737745  15081893  15664857  
16492148  18179464  
Narula, SS10476868  11262076  11425533  
12941334  12941335  12941336  
Narumi, F22831800  
Narumi, H12773056   Narumi, T20728351  
Narumiya, S9313928   Naruo, K16162000  
Naruse, T23117174   Narvaez, J24074257  
Narwal, M22233320  23574272  24116873  
24900770  27667561  
Naryshkin, NA28441483  
Nascente, Lde C19446931   Nascimento, JB21549456  
Nascimento, MS17692432   Naselsky, D15936190  18573659  
Naselsky, DP11408545   Nash, D20005096  21831639  21889344  
Nash, DJ10021923  10509922  10794704  
10945872  11086728  11266169  
9873637  TBD  
Nash, H22217933  
Nash, HM15566281   Nash, I21669521  22153941  22608965  
Nash, IA18815031   Nash, JF7996545  
Nash, K22342143  22985112  24354345  
24900567  
Nash, M24884675  28689977  
Nash, NR16135699  19803524   Nash, RJ11858756  12502331  17536859  
20457528  20805028  21546253  
23106358  24657053  27789075  
9599261  9651160  
Nash, TE13678402   Nashashibi, I20071169  20346653  20346659  
28642104  
Nashev, LG16759088  18533708   Nasief, NN22894131  25559080  27816890  
Nasim, FH26310891   Nasim, FU18629680  
Nasipak, BT27115555   Nasir, A27414468  
Naskret-Barciszewska, M22854677   Nason, D14998342  
Nason, DM15357982  26631313  29498843  
7636841  
Nason, WC3027332  
Nasr, G19580287  19796939  24746465  
Nasr, J15837324  
Nasr, K19108655   Nasr, ML23083016  
Nasr, R27393949   Nasrallah, DJ28673732  
Nasrolahi Shirazi, A23602444   Naß, A27842892  28626527  
Nassar, M17591443   Nasser, N14698197  15149643  15771431  
17892935  18359227  19038548  
Nassif, N24799995   Nassif-Makki, T10072682  
Nassini, R17684094  22325155   Nassiri, MR7562946  
Nassra, RA28390993   Nasti, R28587461  
Nastri, F9871726   Nasturica, D14741292  
Nasu, H22487179  23378626   Nasu, MUS9216999  US9556187  
Nasuti, CA1324981   Nasveschuck, CGUS10206931  
Nasveschuk, CG24900758  24900844  26189078  
27190605  US10150767  US10155764  
US10183009  US10202354  US10202378  
US10239861  US10280149  
Natala, S23664874  28169164  
Natala, SR27839918   Natale, J12852750  15050644  15603955  
24070783  27958732  27993517  
Natale, JT15026035   Natale, NR10447952  19932968  2142737  
28434782  
Natalie, KJ1315869   Natalini, B10411492  20014870  22564381  
23684233  7562903  8126705  
8667369  8709120  TBD  
Nataraja, S24685543   Nataraja Sekhar, Y17822809  
Natarajan, A17826998  21574625  22046493  
25122135  27171036  
Natarajan, K10908357  28559059  
Natarajan, S23927974  TBD  TBD  
Natarajan, SI19702274  
Natarajan, SR12482438  14592489  16750629  
16945533  20378346  22901390  
Natarajan, V11992783  15911259  15953722  
Natchus, MG10579818  10639284  10669564  
11150165  11266157  11297453  
11327577  11454461  11472202  
24936240  9733482  9873489  
9888835  US9205085  US9314468  
Natero, R10999468  14741289  15546720  
15890515  16806919  21414780  
Natesan, L21923104   Nath, A28441502  
Nath, C20684567  23026084   Nath, N22994852  
Nath, R10206542  9544206   Nathan, C20078138  21632247  24251446  
Nathan, CF24900849   Nathan Tumey, L18606543  
Nathans, RS17696512   Nathanson, DA23947754  
Nathubhai, A18355729  24900625  26026769  
27163581  27983846  
Nathwani, SM21319802  25369367  
Natiello, M21944381   Natile, G17286392  17583333  24944744  
Nation, A20584610  26288692  27836399  
Nativi, C12161112  20965620  27914947  
29048889  
Natoli, J17107792  17383180   Natoni, A21273066  
Natori, Y21185187  23106358  24973028  
Natsugari, H10508446  15050642  16682195  
16766183  18829330  25774991  
28475329  7543579  9784098  
Natsume, K12723960  18701308   Natsutani, I28838696  US10183913  
Nattini, M22465637  24900783   Naud, F18588279  
Naud, J14741280  16107158  23768906  
9667976  US9315499  
Naud, S20022510  24256217  27055065  
US9409907  
Nauer, A26061013   Naughton, MA12639567  9435900  
Naumann, EC23707256   Naumann, T12036347  
Naumchyk, V26096679   Naumova, A22536944  23006064  
Naur, P19588945   Naureen, S24602903  26310891  28160945  
Naus, P21711054   Nauton, L20728368  21623630  22982527  
23499503  23735828  25087047  
27128181  27255178  
Nau?, P25259627   Nava-Zuazo, C22583779  
Navaratnam, T22429469  24428186   Navaratnarajah, M25149506  
Navarra, P23123016   Navarra, R21988093  22902656  
Navarra, RL19720528   Navarrete, A11741485  
Navarrete, CV26862980   Navarrete-Vázquez, G21129983  21453996  
Navarrete-Vazquez, G19362487  22583779   Navarrete-Vázquez, G25264584  26961283  
Navarro, A22541041  27554445  28190634  
Navarro, DM26087027  
Navarro, EC16246551  16246560   Navarro, EF18656911  19143567  
Navarro, H12190324  15566309  16441078  
16765047  17580847  17685652  
17904842  19195889  25075762  
US8575375  
Navarro, HA11000011  11405659  12361403  
14711299  15317468  15715488  
15916437  16279803  16279810  
16722642  16854064  16942033  
17098430  17569516  17602602  
17964169  17994682  18434164  
18556210  18602830  19053748  
19328689  19523837  19740654  
19821577  20038125  20158204  
20509659  20568781  21058665  
21319801  22523618  22742586  
24428686  25133923  26233800  
26342544  US9150581  
Navarro, M15139773  24805946   Navarro, ML17708655  
Navarro, P21229977  22443115  23043291  
23098038  
Navarro Romero, EUS8536165  US8691852  
Navas, F11597419  11814822  11844675  
12419381  12643939  18722117  
19586769  21256005  21890356  
7914539  8676355  8941382  
Navath, S24144848  
Nave, JUS8846654  TBD   Navea, S10841807  
Naveen Kumar, CN24405701   Naven, RT12941311  
Navenot, JM17579384   Navet, E12482425  15203170  16380258  
Navia, MA16335928  2391692   Navia-Paldanius, D24083878  25282655  25752982  
26344596  
Navidpour, L16806914  17258905   Naviri, LK25221657  
Navrátil, M21923190   Navrátilová, J21417417  
Navratil, J21863889   Navratilova, E17516639  18266313  18821747  
20560643  20617791  23899615  
Navratilova, I21765967  24454993  27994766  
TBD  
Navratilova, J24803299  
Navre, M10212120  17441705  20392637  
20392638  21186796  9632351  
9871727  9871728  
Navrátil, V25923815  
Navrátilová, L28245905   Nawano, M15713416  18588279  
Nawaz, M27441832   Nawaz, SA15895683  16274989  17067156  
Nawoschik, S15951399   Nawrot, B21757356  24631359  
Nawrot, U26051755   Nawwar, GA25619636  
Naxakis, G18819796   Naya, A11311066  11354381  21190859  
Naya, N11078187  11078188  11425539  
11425540  
Nayak, A25941559  26010585  
Nayak, AK27717544  27994757  US10030004  
Nayak, B27270029  
Nayak, BV25506816   Nayak, J26286528  28569147  
Nayak, TK19430488  20041667   Nayak, VL26970659  
Nayal, N20426423   Nayana, MR21846139  
Nayana, RS19631549   Nayeem, A15993593  18485702  21983439  
21983444  24360604  25050169  
25266782  28537398  
Naykodi, M21571530  28055204  28415011  
Nayler, O15146030  20446681  24266709  
27027817  27061986  US9617250  
US9765092  
Naylor, A12941332  12941333  1310743  
15454242  16260133  16455247  
16503138  16697196  16931004  
17084082  17098427  17175160  
17196385  17236765  17477516  
17574410  18166458  18171614  
18171615  18262416  18378447  
18457381  18462938  18571922  
18621524  19010671  19036582  
19332369  19406640  19428244  
19467868  19477642  19520573  
19523822  19743867  19846298  
20579874  21676612  8035420  
8393489  US9624234  US9624243  
US9708275  US9714224  TBD  
Naylor, AM1469694  
Naylor, CB1560440  8960557  9357513  
9435896  
Naylor, D7473572  TBD  TBD  
Naylor, EM10201841  10201842  10888325  
7990105  8064808  9873681  
TBD  TBD  
Naylor, R10999488  12039574  12039575  
12039576  9873593  9873649  
Naylor, RJ7200145  9873594   Naylor-Olsen, A11738566  
Naylor-Olsen, AM10206551  11150161  12617893  
12668008  12729670  16257203  
18291642  21295467  7650686  
9083470  9357536  9371237  
9464370  9544200  9703466  
9804686  9871547  9873418  
9873422  TBD  TBD  
Naz, F24486414  
Naz, H15730241  27312423  27809417  
Naz, Q18681480  18728994  
Nazaré, M22984835  US10214530   Nazare, M15261268  15261269  15857135  
15999990  22801643  25075638  
25589934  US8669266  US9174993  
US9221828  US9718825  
Nazareno, D11859005  15115380   Nazareno, DV11514156  11527721  11585438  
Nazareth, N17692432   Nazaré, M15125936  29155568  
Nazef, N17761416  21608528   Nazi, I21538764  
Nazif, T16407991   Nazif, TM18849971  
Nazir, A20684567   Nazreen, S24836072  24890090  25255433  
Nbdubaku, CUS9855269   Nchinda, A29148755  
Nchinda, AT16784843  16784850  21966980  
22390538  23189922  
Ncube, M18722118  24139583  
Ndao, M21041084   Ndiaye, CM16854077  
Ndifor, A25893048   Ndinteh, DT17489632  19008110  19836230  
20363636  21571537  23022281  
Ndjomou, J25126694   Ndove, J29185748  
Nduaka, CI19351113   Ndubaku, C19492850  22946614  23540645  
24944740  25364867  26741947  
29166018  US9592235  
Ndubaku, CO23662903  24673130  25139565  
25313317  26288693  26713112  
27096040  27167326  
Neagoe, I11934578  US10174016  US10183937  
US10202369  
Neagoie, C22305342   Neagu, C19442519  21324688  21324691  
US10080750  US10233160  US9139568  
US9145392  US9321760  US9662330  
Neagu, I19836234  21236666  21353540  
21596563  21723725  
Neal, AP17887741  19253970  
Neal, CR12842269   Neal, M29526098  
Neal, SJ21126874   Neal-Morgan, S20329799  
Neale, JH10715144  11462970  15027864  
Neale, RTBD  
Neale, RF2542556  2549247   Neale, S21236666  
Nealy, KA6279845   Neamati, N10212126  10464020  11378371  
12109903  12477350  14711310  
15115398  15341930  15456274  
15634005  15715477  15743192  
15999991  16335925  16420027  
16439124  16509584  16821784  
16854053  16854058  16879966  
17074494  18500794  19072053  
21341673  22233539  22650325  
24794743  25150089  8691444  
9003523  9083480  9083481  
9083482  9083483  9111292  
9301668  9703465  9873453  
Neame, SJ16153829   Near, KE18448340  
Nearman, J19653647   Nearn, RH20619664  
Neathery, GL29236497   Neau, DB26727270  
Nebbioso, A15857140  17004718  17447750  
18348515  18381238  18701301  
19822426  21306905  23189967  
24972008  25221651  28240897  
Nebioglu, D15008512  17986205  
Nebo, L24521209   Nebois, P11959007  
Nebuchla, M6094809   Necheva, AS28501511  
Nechuta, T22222034  9216839  TBD  
Nechuta, TL20043700  20580233  2522989  
8057292  
Neckermann, G26693272   Neckers, L22310230  24044500  
Neckers, LM29120638   Neckles, C27136302  28225601  
Nedachi, M17142049   Neddermann, P17166835  17956988  18308563  
Nedelec, L6834383   Nedelovych, MT24462664  
Nederkoorn, PH10794692  11356102  9554877  
TBD  
Nedjar-Kolli, B18191402  
Nedrow-Byers, JR22018464   Neduvelil, JG10612601  11133071  15603957  
8145219  TBD  
Nedyalkova, L26214585   Nedza, FM19576766  20043678  21928839  
Neeb, A24523409   Neeb, M22891645  
Neeb, MJ18420409  18502123  18524591  
18674898  18768319  
Need, AB27067148  
Needels, MC9873532   Needham, D18038970  21925889  22437117  
24359185  
Needham, LA20884208   Needham, PL10464021  
Needle, E25113930  25353650   Needle, S12941341  12941342  
Needles, AL11462978   Neef, G11150172  
Neef, J20031406  US10112926  US9862711  
Neel, BG15056012  
Neel, DA15125928  16931005  8709095  
TBD  
Neelamegam, R23601709  
Neelamkavil, S15943475  US8987242  US9809545  
Neelamkavil, SF19625185  US10081617  US10093683  
US10123995  US10214512  US9580396  
US9663527  
Neelands, TR17660385  25100568  27077528  
Neelarapu, R21548582  23010266  
Neelima Devi, B21741835   Neelissen, J19264481  22325942  22489897  
Neels, J25801931  28108251  28541707  
US10214537  US8993557  US9493412  
Neels, JF16610802  
Neenan, JPTBD   Neeno-Eckwall, A10230623  
Neeper, M22421018   Neeper, MP16236500  18508264  18653333  
Neergaard, JR7861418   Neergaard, SJ1956044  
Neervannan, S16951187  17696416  17869515  
18324759  18324761  
Neff, DK15771432  17937984  
Neff, NT9191963   Neffe, AT17602545  18571418  
Nefzi, A10508425  12372527  16750366  
19576786  24274400  25168746  
25996309  28242276  9873527  
Neganova, ME26753816  
Negash, K16279804   Negash, LAUS9365558  US9822074  
Negi, A25222504  26216018   Negi, AS16797987  22726671  
Negishi, M11495578  27665178   Negishi, Y25569186  28740611  
Negmeldin, AT28337317  28648461   Negoita-Giras, GUS9433622  
Negoro, K18434170  22365911  22836190  
Negoro, N21319751  22242551  22428944  
22490067  24508142  24900210  
28174108  
Negoro, T25127101  27774129  9767647  
Negre-Salvayre, A9111294  
Negri, A17181158  20218622   Negri, J22408714  
Negri, L12459023  15267245  15588089  
15857143  16366592  16759107  
16789756  17851080  19006379  
19062273  9986710  
Negri, M16246562  17585752  18024111  
18061460  18672861  18672868  
18674917  18763754  18855374  
19211174  19831396  20170186  
20413314  20527970  21134748  
21384875  23145773  23363058  
Negri, MC11410378   Negro-Vilar, A17034117  17257838  17267219  
17439112  17553679  17705362  
17887661  18032610  
Negron, L17668922   Negron, LK23886683  
Negroni, A27109867   Negulescu, P25441013  
Negus, SS10633042  11591513  14613319  
16076937  
Nehlin, J12482434  14584939  15713415  
Nehme, AUS10188667   Neidhart, DJ2200122  
Neidhart, W15745805  15951170  18335976  
27658368  US8470843  US8497288  
US8501768  US8703807  US8722721  
US9278918  US9353102  US9604977  
US9708340  TBD  
Neidigh, JW17218638  
Neidle, S10411488  10498189  10579817  
10999471  14521409  15261300  
15501053  16420044  17276687  
18754611  19053833  21030257  
21280624  22280363  2391706  
26949507  9216827  9703471  
9822556  TBD  
Neidlein, R9873400  
Neier, R11828463   Neilan, CL10966754  
Neilson, LA10843229  15080989  17804233  
18249537  
Neimanis, S21863889  27693059  28045490  
Neipp, C19317446  19630384   Neipp, CE27167608  
Neira, S18554909  22257889  24900288  
Neira, SC24900287  
Neises, B10354399  2296031  TBD  
Neiss, ES2160536  2981324  2983075  
3009814  3806607  
Neitz, RJ21071223  21316234  21570836  
23219325  23522834  23856050  
26144347  26713109  US9796706  
US9884828  
Neitzel, M21316234  
Neitzel, ML17880055  21071223   Nejishima, H21944856  
Nekado, T17292611  17293118  17962025  
18039579  
Nekardova, M27064517  
Nekkanti, S25453799   Nekulova, M24007918  
Nel, MS27578245  27662218   Nelen, MI28300404  
Neliat, G1501121  7681406  7830490  
TBD  
Nelis, HJ22748377  
Nell, M27823887   Nell, PUS9187428  
Nellans, HN1433199  2657067  8632421  
Nelles, L25369270  25380412  29148763  
Nellore, K26088338   Nelms, LF14593182  
Nelson, A16302800  22137339  28339216  
6149136  7855217  
Nelson, CB7562904  9651157  9873472  
9986705  
Nelson, CC27120798   Nelson, CL11462978  
Nelson, D1433191  2002454  25050159  
26005524  26898814  6581313  
Nelson, DJ11472217  11549469  18232650  
18722120  25893046  9599225  
TBD  TBD  TBD  
Nelson, DL10090793  10227113  10229627  
11708905  11750180  12431845  
12749894  12824042  12825944  
14573386  14592479  14684321  
15109671  15177457  15546719  
17804228  1995871  2137880  
2522991  26271587  2902227  
2967376  7523657  8078486  
8258822  8510008  8632342  
8709108  8709129  8845011  
9301661  9395253  9459568  
9622555  9836617  9857084  
9933142  TBD  
Nelson, DW16759108  18438986  21536435  
22370265  US8859596  US8895592  
US8969325  US9452986  
Nelson, EA11012024   Nelson, EC10479291  
Nelson, EM27387421   Nelson, F19630403  22780914  
Nelson, FC11206468  11514167  11677139  
11934588  12270165  15261259  
Nelson, FR19919087  21650160  21928839  
23025719  
Nelson, GL26005533  27241692   Nelson, J15357964  15482933  15664867  
15743196  15863313  16134945  
23127888  8632415  
Nelson, JA10220855  10498215  10825466  
10987434  9397172  9873601  
Nelson, JE28485934  
Nelson, JK16942015  19932968   Nelson, JM10346932  11462982  16480284  
9046331  9154973  9240345  
9513602  9703473  
Nelson, JT1671705   Nelson, K20481595  21831637  22033460  
TBD  
Nelson, KH16697193   Nelson, KJ17157005  24428639  
Nelson, KL16759861  22148323   Nelson, KM28074653  
Nelson, LT12657282  12657283  14592494  
16442284  16610800  16759099  
16854050  18632269  
Nelson, ME18333608  
Nelson, MG9871656  TBD   Nelson, MJTBD  
Nelson, ML8426364   Nelson, NA17537721  
Nelson, PH1967654  3097317  8863796  
Nelson, R10498210  14561087  17118655  
17379516  17692519  19716697  
24215891  24239189  
Nelson, RA25100568   Nelson, RB14998342  15357982  
Nelson, RM16112571  16386422  17181172  
17560108  17681466  20735001  
21963986  24506830  24656565  
25516791  
Nelson, S9873535  
Nelson, SD22511346  22613176  2909733  
Nelson, SL15084133  15239663  16380257  
17149874  
Nelson, TD7996538   Nelson, W17154490  
Nelson, WGUS9034574   Nelson, WL1320121  1331455  1335078  
1652019  2153826  2165166  
22106171  2409280  40029  
6209395  6330358  7853350  
7996538  8071934  9057861  
Nematalla, A12127526  12646019   Nemaysh, V25624107  
Nemcová, A21923190   Nemecek, C21441024  
Nemecek, P8021926   Nemecz, ATBD  
Nemecz, AkosTBD   Nemeroff, CB12232544  12620070  14744476  
16784855  17446069  17983754  
19067522  9400006  
Nemes, P19726200   Nemes, Z24742150  
Nemeth, E25599838  25813158   Nemeth, EF19492813  19821575  
Nemeth, G19361210   Nemeth, GA10072680  
Nemeth, VL6259352   Nemirovskiy, O20005097  
Nemmani, KV21868220  22483591  22683241  
23122864  23265878  23735282  
Nemoto, H17827002  
Nemoto, P19716697  28927794  TBD  
Nemoto, PA18819799  19111460  21733690  
US8772304  US9181272  US9745289  
Nemoto, T18337104  18755589  18990576  
19362480  19620007  19962305  
20056539  20483601  20685120  
20850307  21256034  21641219  
21641798  21889335  22197670  
22445285  22460026  22742909  
22967810  23103094  23116891  
23131341  23200250  24835200  
24900842  25147605  25283554  
26048798  27079125  
Nenajdenko, VG22001085  
Nencetti, S11714602  15713379  17276072  
19606871  19775099  20180536  
23067387  23376997  24044434  
26263024  28337319  28392277  
7910217  
Nencini, A18078760  20465311  22468936  
23083093  25847770  
Nencini, C19954866  20347301  21440338  
22133459  26820556  
Nencioni, A24785705  26310895  27161804  
Nencioni, L16539381   Nencka, R16337119  17963370  25435471  
25897704  28004945  28004946  
Nene, DM7086823   Neng-Yang, S18835710  
Nengaki, N20137936  21172734  21790126  
22316010  23194448  
Neochoritis, CG26331552  27477687  27907876  
28482147  
Nepali, K21353569  21862335  24388807  
27060762  28038324  28117203  
28122457  28286211  29304284  
Nepomuceno, D10937714  14980673  18060777  
18282705  18922693  20382018  
20561786  20843691  21159507  
21802951  23756063  26087021  
26396690  
Nepomuceno, DH10669561  10698438   Nepomuceno, GM25815151  
Nepomuceno, RR22168626   Nepomuceno, SD25893048  
Nepovimova, E21920739  25259726  26503905  
Ner, J24996140  26360048  
Nerdinger, S14998322   Nerenberg, JB10021947  9873563  
Neres, J11327591  18690677  19053762  
19144516  24871036  
Neri, A21341745  24900226  
Neri, D19615903  26061013   Nerinckx, W29437386  
Nerini, E19170633  22946585   Nero, SDTBD  
Nero, TL1361581  16759089  19762238  
26349627  
Nerozzi, F11992787  16250654  16821776  
18032036  22239250  
Nersesian, DL17169555  18077160   Neruda, W11520212  
Nervall, M16162010   Nervik, S27235841  
Nerya, O17447749   Nes, WD17851075  18022567  19354253  
20660663  
Nesbitt, NM26275678   Nescatelli, R23153812  
Neschadim, A23489619   Neshich, G28347665  
Nesi, G24607999  26010728  27123901  
Nesi, M15828833  16616492  17305327  
18077164  18455407  18543900  
19896386  19928767  20153204  
22243489  24980056  25275964  
25882525  27003761  US10028934  
US10081622  US9029356  US9255087  
US9408850  US9597317  US9616059  
US9688661  
Nesmelova, I22575017   Nespi, MUS10227357  US9624213  
Ness, J20503989  21873070  25575659  
Ness, KA26653614  
Nesterov, AMUS9682910   Nestler, HP10206548  12668013  15125936  
15203149  
Nestor, M22070629   Nestor, NB12190310  
Netherton, M19356929  23084902   Netherton, MR18221871  
Nett, M25686392  26416255   Nettekoven, M15149696  15745805  15951170  
18335976  18606542  18752953  
19456097  20491477  20801030  
20850972  23380378  24175572  
US10183946  US8470843  US8497288  
US8501768  US8507535  US8618303  
US8673950  US9290451  US9303012  
US9346786  US9409866  US9505762  
US9512141  US9522886  US9593123  
US9694012  
Nettekoven, MH19524437  19817444   Nettesheim, D11052791  16789740  
Nettesheim, DG10543889  12477346  17391963  
Nettles, JH23466233  
Nettles, KW17228884  22283328  23586645  
24708493  27919657  28657320  
Nettleship, JE23899657  
Nettleton, DO16263279  17536794  TBD  
Netusilova, H16789755  
Netz, A21605973   Netz, PA22071524  24165164  
Neu, M17194588  19195882  19525117  
19656678  21764580  21903390  
22310227  24450589  26900657  
Neu, MY18539455  
Neub, M8893833   Neubauer, BL10987415  11334560  8381185  
9871692  TBD  
Neubauer, G22726925  22738635  22819766  
Neubauer, HUS8835472  
Neubauer, S22185640  24654918   Neubeck, R6279843  TBD  
Neuberger, TUS8664219  US8735593   Neubert, A11741485  21295471  
Neubert, AD24900485  28498655  7861417  
9554884  
Neubert, K14667225  15974593  16821788  
8164255  
Neubert, T24332488  24673104  25677667  
Neubig, R3037080  US8865750  
Neubig, RR10900230  22368763  23707258  
7996470  
Neue, B23462714  
Neuenschwander, K10052961  1312602  15341931  
23333208  
Neuenswander, B28376298  
Neugebauer, A16420038  16420060  18324762  
18514529  18630892  
Neugebauer, RC18269226  
Neugebauer, W1732523  23126600  24350995  
9379447  
Neugebauer, WA28287731  
Neuhaus, C24900250   Neuhaus, D1846919  
Neuhaus, R26611920  26949183  US10137110  
US10138226  US10179123  US8975265  
US8987273  US8987286  US9260435  
US9388140  US9512126  US9512130  
US9604989  US9663523  
Neul, D28165743  28406621  
Neuman, JJ16386905   Neumann, A28306255  28938069  
Neumann, B28107736   Neumann, HC7650672  
Neumann, L23897821   Neumann, P17507221  17512199  18162395  
Neumann, S16789744  17552505  18193825  
Neumann, T19692239  26496242  
Neumann, TS26286528   Neumann, U10639285  16078837  16249085  
16516469  16854060  19195886  
19195887  19963375  20172717  
21388807  22380629  23981898  
9572899  
Neumann, WL12954058  15913999  17566736  
Neumeyer, JL10633042  11591513  11714608  
12921854  14613319  14695830  
15055988  1531075  1533424  
15482938  16076937  16392810  
1671415  1684995  16942040  
17228858  17276685  17407276  
17433695  17488103  17543523  
18251489  18585036  18674902  
19058967  1920365  1956042  
19634902  1971309  19928862  
20144870  2033595  21216504  
21351746  2136919  2147956  
21482470  21666830  22439881  
2405157  2524592  2754711  
3156993  3263503  3385732  
6682147  6737423  7120288  
7310821  8201589  8410976  
8515428  8558525  TBD  
Neundorf, I21778054   Neuner, P14695815  
Neuss, JC15225710  US8624022   Neustadt, B21536438  26433449  9216839  
TBD  
Neustadt, BR11585438  12565973  17236762  
18558486  18562199  19109019  
21398125  2522989  2544729  
2832605  8057292  
Neut, Mv19720528  
Neuville, P16828551  21105727   Neuvonen, PJ21289076  
Neuwels, M12565946   Neuwirth, C19036586  
Neuzil, E2870190  3079831   Nevado, C19788238  23253074  24900387  
25076195  26043365  26125948  
26907157  26982797  
Nevalainen, T15149681  16539390  17665899  
18983140  19232787  19477133  
24083878  
Nevalainen, TJ25282655  25752982  26344596  
Neve, J10075775   Neve, JE24471857  
Neve, KA10956209  1828505  2017157  
2138666  8632409  9784114  
Neve, M20614889  
Neves, Fde A20471839   Neves, G20153652  20363131  
Neves, GA28282613   Neves, JL24194520  
Neves, LD26122772   Neves, MA19072235  19500885  
Neves, MP17692432   Neveu, C21623631  22800498  
Neveu, G25822739   Nevill, CR15801819  18039577  
Neville, DCTBD   Neville, S28124907  
Nevin, DK22582973  24858546   Nevin, ST18754612  
Nevins, AM27058821   Nevins, N16509577  17922005  21733692  
24900293  
Nevins, T15953730  16460940   New, DC20227878  
New, JS1361578  1683407  2542551  
2869146  2874226  2894466  
6131130  
New, KB2894466  
New, LS22511346   Neway, W15149705  15615513  
Newberry, K28234467   Newblom, J23410005  
Newbold, RC9873496   Newby, ZE27876318  
Newcomb, B25456083   Newcomb, J16884310  16970394  17276681  
17280833  18278858  18321037  
22877629  23701517  24294969  
24900428  
Newcomb, JR18083554  21414779   Newcomb, LF8176706  
Newcomb, WS11055355  11055356  11425524  
11527724  
Newcombe, N20673630  22342147  22551018  
Newcombe, NJ11514173  18547806  18815031  
22608962  22691057  24967667  
Newcomer, ME23237835  23684894  25079952  
Newell, DR10956187  11063604  11063605  
12139449  12408707  12482427  
12519059  12941338  15239650  
15481984  17034127  17371003  
21314128  23855836  2704030  
28005359  2909728  4045922  
9857092  
Newell, FS17040210  
Newham, P19574045   Newhouse, B15026036  18676143  25411915  
US9670208  
Newhouse, BJ21536432   Newitt, JA16458511  16730979  18072718  
18313298  18771253  20732813  
20804198  21035336  21705217  
25845281  26819663  
Newland, S29023112   Newlander, KA10052962  10406646  10633035  
11527706  12109908  12699381  
17725339  20420387  24900432  
2522994  3397986  7650677  
8360876  8960544  US9505745  
US9790212  TBD  
Newman, AH10479283  10543888  10737741  
11170654  11425531  11543687  
11720867  11728190  11965364  
12061886  12213055  12798330  
12801223  12825932  1322988  
15027858  15189035  15566284  
1560441  15689168  15879005  
15916415  16213721  16302792  
16678408  17034144  17064081  
17095222  17336520  17446071  
17672446  18774292  18774793  
19331412  19445453  20382541  
20672825  21295978  21344069  
21495689  22632094  22924094  
23168018  24848155  24944737  
24944746  25650314  25826710  
26153715  26203768  27035329  
27933960  27983845  28186762  
28300398  29227643  7473556  
7562926  8057273  8057277  
8765528  9083473  9435902  
9435903  US8748608  US9862679  
TBD  
Newman, AS24755431  
Newman, D15828836   Newman, DJ18393402  20939540  26852623  
Newman, H11140733  11597412  11992776  
9925723  
Newman, J21741838  21885275  21999508  
25357262  9341916  
Newman, JL11300876   Newman, JV22779424  23043329  25155913  
Newman, JW16908134   Newman, M17961830  23099093  23416003  
Newman, ME1676427  2374139  8057297  
8568801  
Newman, MJ12238924  12646020  
Newman, MN14643325   Newman, R16162003  16384707  16480260  
22506516  
Newman, S15456270   Newman, SD12431064  12798336  16039119  
21075627  21920751  
Newman, SP12767917  15149660  16078843  
17181151  17696419  18260615  
Newman, SR11078192  
Newman-Tancredi, A10450981  10611634  10832613  
10869410  11082457  11356907  
11454918  11882920  12388666  
12750432  14978194  8461029  
9067310  9223553  
Newman-Tarr, T9383449  TBD  
Newsome, D26039570   Newsome, GJUS10130622  
Newsome, WP12565933   Newton, A23477943  23594083  24507922  
28234467  28818462  
Newton, AC20836557   Newton, AE12852750  12930139  23253443  
Newton, AS20541849  21439692  28626520  
28626521  
Newton, C24967667  27526615  
Newton, CG1447739  8960547   Newton, CL10978186  12873514  14505652  
15163182  15801822  15911253  
16257203  18291642  21295466  
21295467  9873422  
Newton, DL25068800   Newton, DT17568739  
Newton, GK25365789  US8541363  US8962609  
US9433622  
Newton, GL21665483  
Newton, JF8978834   Newton, P27522579  
Newton, PM17875639   Newton, R11585439  11738583  17256836  
18036818  18068976  21036044  
21295478  21315584  24900235  
24900280  24900329  26874741  
27086121  28621538  
Newton, RC10937709  11459670  11472217  
11585440  12067561  12166951  
12408705  12657268  12723945  
12781190  14643312  14643313  
15026042  15163180  15357971  
15771462  16516466  16931001  
17276676  17418570  18032037  
18061445  18234496  18242982  
18282708  21316220  8145220  
Newton, RF15837300  
Newton, RS1597859  1992137  1992138  
1992149  2296019  2296027  
2536438  
Ney, P20434333  20833036  
Neya, M16242327  27810440  US8802679  
US9771316  
Neya, S26252962  
Neyton, J17602546  18434149   Neyts, J18212100  25435471  
Nezami, A24673104  25019388   Nezu, T20947360  
Ng, A24397558  25050161  26985314  
27564532  28430437  28818462  
Ng, ASTBD  
Ng, B25699152   Ng, C15588075  15837330  15993596  
Ng, CK16420066   Ng, CP20338758  
Ng, DUS8921389  US9409892  US9695170  
Ng, EW10354405  
Ng, F19339177   Ng, FM23672613  
Ng, G16464576  17243660  1826762  
25043312  25763473  27335255  
US10239881  
Ng, GY17408249  18447379  18554909  
18723346  20573508  
Ng, HJ17470817   Ng, HL22030030  26994844  28177228  
Ng, HP10346927  10579830  12036356  
9733480  US8835464  US9206162  
Ng, ICUS10112911  
Ng, IW22220592   Ng, K12127519  17236762  18558486  
18562199  19109019  
Ng, KJ14698201   Ng, KY8295217  
Ng, L24471437   Ng, LT19481947  
Ng, M19181524  20451378   Ng, MC21634430  
Ng, O12392732  15125923  16219463  
Ng, PY18046409  19199480  21080630  
Ng, RUS9434724   Ng, RA17197181  23856050  
Ng, RH20014868   Ng, S12141869  12932138  15497939  
16603354  16643060  19695884  
21639131  24900252  24900266  
25310383  26687487  
Ng, SB11975483  18845435   Ng, SC10201832  10328287  10479301  
10579847  11294380  11425534  
11814821  12657282  12657283  
16451081  17256834  19398333  
19502057  29016121  9784104  
Ng, SM25241927   Ng, SS18942826  20088513  22724510  
Ng, T15745800  18479921   Ng, W15857128  
Ng, WL22001326   Nga-Nguyen, B15784656  
Ngadjui, B20521884   Ngadjui, BT18569345  
Ngan, I22542012   Ngan, NT22381047  23031596  25453820  
Ngandeu, F18569345  20521884   Nganga, PUS9290485  
Ngantchou, I20529682   Ngatcha, BT11086723  
Ngew, X16246553  16246563  19008098  
Ngo, A15921437  20426456  
Ngo, CK18662872   Ngo, PL11591503  14640538  18811140  
20176482  
Ngo, R24641103   Ngo, SC26394156  
Ngo, VT25937016  28234463   Ngo, VXUS9540357  
Ngoc, TM19555125  19670875  19846295  
Ngoc Nguyen, T16632349  
Ngouela, SA21619045   Ngounou, FN15730241  
Ngu, K11563929  14684323  15713402  
17656086  18412317  20022752  
21696952  27564419  9871727  
US8563583  
Nguir, A25813159  
Ngur, DO8064804  9111297   Ngure, M24719329  
Nguyêñ-Trân, VT19928766   Nguyen, A1433199  25971769  8381183  
Nguyen, ATN29446948   Nguyen, B10479298  10479299  11052808  
11689084  15261264  15261266  
19323562  29049886  9379441  
9703472  US9199981  
Nguyen, BCQ27889630   Nguyen, C11520194  16161998  16821778  
17267215  18608754  19317450  
21600680  27200176  9622551  
Nguyen, CH10821705  11052800  11909720  
7473595  
Nguyen, CN28624142  
Nguyen, D1548676  16169718  22014550  
26393276  7724556  8709110  
9057854  US10137110  US9388140  
US9428460  US9468642  
Nguyen, DG24666203  24678947  
Nguyen, DHTBD  TBD   Nguyen, DN11965368  16527483  16889959  
17616394  17929795  18039571  
21251825  
Nguyen, DQ17064062   Nguyen, DT19053756  21450467  26190462  
Nguyen, ED24050755   Nguyen, GH24012121  
Nguyen, GK25832441   Nguyen, H18287029  18434145  19062275  
19131248  19211249  19489538  
19836951  19854051  19896842  
20071170  20363625  23010269  
28830649  TBD  
Nguyen, HA25341194   Nguyen, HD22154891  24754677  24959717  
Nguyen, HK7699694   Nguyen, HMUS9878996  
Nguyen, HN20684549  21634377  22209205  
22306122  22318156  28287723  
28324649  28684121  US9012443  
US9079902  US9212182  US9334269  
US9346798  US9776995  
Nguyen, HQ18680277  18789861  
Nguyen, HT16759861  26190462   Nguyen, HV26235947  
Nguyen, J24951331   Nguyen, JHUS9156810  US9394273  US9546162  
Nguyen, JT16481167  16757166  18006315  
18249539  18400502  20381362  
21803585  23993670  
Nguyen, JV27226387  
Nguyen, K10617091  15745824  21798738  
22217876  22326168  22533986  
22607669  22813531  22901899  
23010269  24611085  24900707  
26487916  26786695  26885694  
27096044  27173800  28244987  
28471663  
Nguyen, KA27393949  
Nguyen, KL23524643   Nguyen, KT10377223  12930137  15369398  
16412634  16446091  17249648  
17498948  19394821  20812729  
23433670  24900227  24900672  
Nguyen, L17329101  22548342  25435151  
26237118  27512831  27994765  
29211475  US10273211  
Nguyen, LD28624142  
Nguyen, LN11405646   Nguyen, LT28624142  
Nguyen, LV23726028  25079952   Nguyen, M12668009  14698201  15546720  
16621549  16644215  16725321  
16793264  18040043  19286380  
9873535  
Nguyen, MN16298127  18921992  22542194  
US9212145  
Nguyen, MT19850474  26235950  
Nguyen, N12699761  18557609  19084395  
19131248  19272776  19836951  
22784640  25971769  US9580449  
US9790221  
Nguyen, NH12109914  
Nguyen, NT26214255  27498895   Nguyen, P12620078  14998340  15293993  
16078847  16987661  17070047  
17911242  
Nguyen, PD19029318   Nguyen, PH18798681  19836230  20363636  
21571537  23022281  24224843  
25559759  25907369  
Nguyen, PM18954983  19374401  20931971  
21986586  
Nguyen, PQ25832441  
Nguyen, PT15784656  16931002   Nguyen, PXUS9572792  
Nguyen, QA16392800  19919106   Nguyen, QD19049429  20797871  
Nguyen, S14722321  16366610  16990005  
19783435  20153648  20171097  
20188543  23313244  27128528  
Nguyen, T10851239  11179435  17416521  
17709247  19502057  19762238  
19864130  20483602  21118801  
21514825  22867097  24044867  
24321345  24900403  24900862  
25152071  25456383  25797163  
26396685  28792219  7590751  
Nguyen, TB16377188  17010608  22352892  
US9873693  
Nguyen, TD23025824  24951331  
Nguyen, TL17092934  17417831  19703771  
Nguyen, TM10479285  10691681  11121615  
11543672  1331451  1656045  
16913729  2444704  2537427  
27676089  2822930  2999401  
6296388  8230106  9700760  
Nguyen, TN11405647  12646020  20363636  
US8592432  
Nguyen, TP7907148  8101877  
Nguyen, TT10406645  17351628  17697781  
19775168  21470860  22468639  
22468684  22572583  23769639  
24597733  8258820  9873696  
9873697  US8497265  US8637500  
US8691986  US8759532  US9394297  
TBD  
Nguyen, TX22536944  23472886  25811317  
25822623  US8912213  US9402842  
Nguyen, V15537357  15828835   Nguyen, VH19572612  21939219  23134335  
24901800  TBD  
Nguyen, VL15317461  16570917  17243659  
19285388  22386529  25249180  
27096045  
Nguyen, VN11412977  17540562  7932593  
US10221129  
Nguyen, VS25615020   Nguyen, VT24944743  26003344  
Nguyen, W23084278  US9896452   Nguyen, Y18447379  18554909  18723346  
27096050  27769621  
Nguyen-Ba, N12672227  12951122  14741291  
14741292  15454222  
Nguyen-Huy, D14761197  
Nguyen-Tran, V18412317   Nhan, TT24188023  
Nhem, V21232953  22364337   Nhiem, NX23031596  
Nhien, NT17562796   Nho Nguyen, H28629594  
Ni, B19919896   Ni, C15801825  21074428  24354364  
26320622  US10202344  US9056832  
US9120752  US9163008  US9212139  
US9611222  US9656959  US9656968  
US9745287  US9765029  
Ni, CY26235947   Ni, F15454222  16202582  
Ni, H11063607  15974587  20833041  
22297115  US10233182  
Ni, J14522054  17188879  27774127  
Ni, L15006393   Ni, M16509596  26481659  
Ni, MH19942441   Ni, N18262415  24936238  
Ni, P16169219  16246555  18517260  
Ni, S19691347  28880552  29243920  
Ni, W27552582   Ni, Y21742493  21862328  21988093  
22902656  26883149  26964672  
US9790235  
Ni, ZJ16603354  19945875  23820386  
24900252  24900266  26774655  
29016121  
Ni'inuma, K9270020  9321514  
Nian, S22257893   Niaz, H25817770  
Nibbio, M25847770   Nic a'Bháird, N8423595  
Nicaise, M17113302   Nicastro, G16302808  18303826  
Nicchitta, CV16621545   Niccolai, D21689940  
Nicewonger, R22533986  US8609688  US8815854  
US8962619  
Nichol, GS19540763  21925887  
Nicholas, AW8410981   Nicholas, GM12161164  
Nicholas, J16384702   Nicholas, JB12270174  US9675593  
Nicholas, RA19419204  21417463   Nicholls, A15743191  
Nicholls, D21652207  22079756  24900851  
25708618  
Nicholls, DJ11327580  11327581  12620067  
15163211  18849972  21398123  
Nicholls, K21353774   Nicholls, PJ10450990  11496833  11916147  
3754286  
Nichols, A10052962  12660315  1433203  
1433204  15615541  15999997  
16302826  16789742  20149651  
8960544  TBD  
Nichols, AJ26784936  7837245  8145226  
TBD  
Nichols, C14971889   Nichols, CJ1433199  8381183  
Nichols, CL16290934  17976986  19692241  
21195614  
Nichols, DA12930149  15481979  19250824  
Nichols, DB19645480  23311976   Nichols, DE10090793  10514296  11101361  
11277522  11300881  12023552  
12023553  12113827  12213075  
12628671  12877591  1352553  
14759732  1534585  15801832  
16821786  16915381  16970404  
17154515  1732537  18296055  
18467103  18468904  1967651  
1971308  1992127  20709559  
21862338  22204903  23018094  
3385733  7608904  7636869  
7699712  7830274  7902811  
7914538  7996543  7996545  
8558526  8568818  8709129  
9301661  9526575  9622555  
9836617  9857084  
Nichols, EA10450991  10450992  12482439  
12540232  TBD  
Nichols, J22276851  27994735  
Nichols, JA16107141  18800767   Nichols, JBTBD  TBD  
Nichols, MRUS9120838   Nichols, NF11741489  12824036  9057850  
Nichols, PDTBD   Nichols, PL20097071  
Nichols-O'Neill, L25699144   Nicholson, B23684893  24900381  
Nicholson, D16168647  18207397   Nicholson, DW12798321  14741294  15115390  
15686936  16023344  17251019  
19640717  20709547  20933411  
7473582  9829999  
Nicholson, GJ17935298   Nicholson, JRUS10112934  
Nicholson, N1479591   Nicholson, NH19146417  19864133  20005703  
Nicholson, NS12824026  12954058   Nicholson, RI22995819  
Nicholson, SE25068993   Niciforovic, N22633008  
Nick, H15109631   Nick, RS20005117  
Nickander, RC2831363   Nickbarg, E20718440  28323406  
Nicke, A14971903   Nickel, A24397558  28430437  
Nickel, C16458512   Nickel, P10963748  16250663  
Nickel, WU1738148  8410992   Nickell, DG2549245  
Nickell, JR19691331  23597792  23993667  
24950374  25991431  27080180  
27212067  27769670  
Nickels, L26985301  
Nickels, M24900290   Nickels, ML23521048  27353534  
Nickerson, DF12392732   Nickerson, JA27115555  
Nickerson-Nutter, C14718605  16973359  17201408  
17305324  17664070  19178292  
Nickerson-Nutter, CL21958547  
Nickisch, K2319556  28886996   Nickl, J8289199  
Nicklaus, KJ2971798   Nicklaus, M12109903  12617916  12798329  
19883083  8691444  
Nicklaus, MC11384235  11728178  12477350  
12643946  12699375  12941322  
15369389  15689160  15713392  
16134942  16908148  17371004  
19199650  19226165  19362470  
19963390  21094046  8176711  
8642563  9083480  9083481  
9083483  
Nicklin, P12182866  21940167  
Nicklin, PA17337182   Nicklisch, S17462889  
Nickolls, SA15743921   Nickols, GA15006384  16298127  16303301  
16621534  17387018  17399986  
Nickols, HH21155570  23009245  24735492  
Nickols, MA16298127  16303301  16621534  
17387018  17399986  23999043  
Nicodème, E24015967   Nicodème, E17243659  
Nicodeme, E21568322  22386529  22437115  
24462665  26090771  27096045  
Nicodème, E25249180  
Nicola, G17897949   Nicola, M1695682  
Nicolaï, E21439819  22405833  23478147  
8057285  8487256  
Nicolaes, GA17646652  
Nicolai, E15686933  17125246  20149657  
20594841  20843687  US8536173  
US9120812  
Nicolaides, ED2405159  6173481  
Nicolaou, CA23937569   Nicolaou, I12540241  15115413  18267362  
20189816  20925433  21288726  
23891165  28259841  
Nicolaou, KC12161164  16134928  9383464  
Nicolas, AL17459703  18644721  
Nicolas, JM12565946  15482930  17035017  
17459702  17467987  
Nicolas, JP10611634  11063602  11082457  
11356907  12061881  22524426  
22981333  24387221  24560540  
25369539  
Nicolas, O14741291  14741292  15454222  
25577041  25597006  
Nicolau, DP18690678  26191374  
Nicolazzo, JA24471437   Nicolescu, A19084395  19111466  19272776  
Nicoletti, F12825930  21469694   Nicolich, S19320488  
Nicolini, B27135370   Nicolis, E20980154  
Nicoll-Griffith, D10197970  21041084  TBD  
Nicoll-Griffith, DA11128651  11327589  12392741  
16168647  17300164  18207397  
18226527  19640717  20061146  
8831761  
Nicolotti, O16884303  17824599  18585045  
18938084  19398343  19810674  
21106277  21341743  21417225  
21459491  22112208  23149299  
23199476  23437843  25093931  
25462230  25462231  26107513  
27331911  
Nicolussi, S24972328  
Nicotra, A19006379   Nics, L22921745  
Niculescu-Duvaz, D16392826  18473434  19323560  
20148563  22222036  US10167282  
US9193689  
Niculescu-Duvaz, I16392826  18473434  19323560  
20148563  22222036  US10167282  
Nidamarthy, SD10450969  10853645  16509577  
Nidarmarthy, S20006497  
Nidhyanandan, S26689485   Nie, B29381358  
Nie, F24148325   Nie, H14998320  15357956  16934456  
21429745  21733692  
Nie, HF28684009   Nie, JUS9409845  
Nie, JY1672155  8254623   Nie, M27490023  27663548  
Nie, MH21367493   Nie, SS27096051  
Nie, T25910584  27460668   Nie, Y29308895  29518312  
Nie, Z10714507  12190324  14667220  
15743201  16854064  17540560  
18055206  23664874  27839918  
US10071984  US10100046  US10173996  
US10174003  US10179769  US10273222  
US9604961  US9611221  US9714230  
US9725441  US9828343  US9896436  
US9902719  US9908865  
Nieß, R22992107  
Nieber, K24900277   Niederhauser, U25565255  9871521  
Niederhoffer, NUS9303019   Niedermeier, S19499921  
Nieduzak, T15341931   Nieduzak, TR10476870  
Niedzwiecki, L8277511  9083493   Niedzwiecki, LMTBD  TBD  TBD  
TBD  TBD  
Nieger, M17291041  22916707  23679955  
Niel, MVTBD  
Nieland, N7966131   Nieland, NP16913723  19842669  
Nieland, TJ25900219  25958245   Nielsen, AJ24113062  
Nielsen, AS19588945   Nielsen, B10354414  11164381  11579444  
12213064  12672235  12747796  
15857151  16190758  16392801  
16480274  17376693  17455929  
17655213  18338843  18578474  
18578477  18578478  19588945  
19656686  20355712  20408529  
20638290  21036612  21067182  
21923187  22594609  23294161  
23414088  23614571  25038482  
25172149  25882526  26653877  
26814576  26862980  27636002  
27765511  28005385  29205034  
9357538  9696422  
Nielsen, C28700225   Nielsen, CH22853801  
Nielsen, CJ926113   Nielsen, CK19860431  
Nielsen, CU12526824  14761208  15341490  
21703856  24839540  
Nielsen, CW19161278  20857912  
Nielsen, EUS8492408   Nielsen, E&TBD  TBD  
Nielsen, EØ22170047   Nielsen, EA14985418  
Nielsen, EB1397049   Nielsen, EH17446076  
Nielsen, EO10841800  10893301  15615543  
Nielsen, EĜ14667236  15163190  16610795  
18851913  18998663  21163663  
23256554  
Nielsen, FE12213059  16821773   Nielsen, FS26308095  
Nielsen, HĜ20615710   Nielsen, J1573636  21087867  21602043  
25262940  8027982  US8796304  
US8927738  US9018217  US9062060  
US9096589  US9216986  US9592230  
US9669029  US9801878  
Nielsen, JA1825116  1992129  1995886  
2374139  
Nielsen, JB1336054  
Nielsen, JM21411322  23010264  23465610  
Nielsen, JW11378353  
Nielsen, KK9733496   Nielsen, L1995893  2153214  2999396  
US10081623  
Nielsen, M16610795  18851913  21163663  
Nielsen, MC17845848  22957890  
Nielsen, PA19954978  20015647  20137942  
Nielsen, PE10869183  
Nielsen, PF10794683   Nielsen, R16616493  
Nielsen, S1613751  17725337  19560930  
Nielsen, SD23614571  
Nielsen, SF10841800  16107139  24984230  
US8980905  US9637499  
Nielsen, SJ24164086  
Nielsen, SM21292483  21486038   Nielsen, ST3669017  3790168  7562938  
Nielsen, TE28972753   Nieman, JA17434304  20403696  
NIEMANN, C14285251   Niemann, H23249297  
Niemann, LC16250644   Niemans, R27823879  
Niemegeers, CJ2876905   Niemelä, O21679053  
Niemeyer, FC23406460   Niemiec, MS22823910  
Nienaber, V10508434  11052791  15149645  
Nienaber, VL14711304  15582418  
Niepel, M22284361   Nieri, P19435366  25935384  
Nies, DE1847426  2115586   Niesen, FH19097799  
Niess, R17181176  21074998  23270382  
Niessen, S17115034  18657971  25602368  
26756222  
Niessing, D26686773   Niestroj, AUS9067888  
Niestroj, AJ14522962  16420052  US8716296  
US9126987  US9512082  US9656991  
Nieto, A24997685  
Nieto, C12873501   Nieto, CT26134550  
Nieto, J19651509   Nieto, MI19346133  19682912  20137957  
20371139  
Nieto, O1469689   Nieto, R16392813  18226909  
Nieto Soler, MUS9453031   Nieto-Alamilla, G22182578  
Nievergelt, A20363635   Nieves, L1694546  
Nievo, M16899369   Niewöhner, U11958981  15993055  
Niewiadomy, A22630076  23376249   Niforatos, W16759108  22626552  
Nigam, A20943396  26258602   Nigam, SK17553798  21571536  
Nigawara, TUS9328118   Nightingale, B16678408  
Nigro, A16504501  17127062   Nigro, AI15745819  17983756  
Nihei, H21334791   Nihei, K12824045  14741268  18782667  
21334791  26386819  
Nihei, Y9873694   Nihro, Y8254620  
Nii, N28174108  28571972  29232514  
US10144742  
Niida, A28457754  28626523  28684122  
28740607  
Niidome, K25127101   Niidome, T20137934  20137941  US8962674  
Niijima, J11170626   Niimi, T11741491  16420057  17064913  
23566269  26881725  US10202399  
US9212147  
Niinuma, K9067317   Niiya, K1469687  1469688  
Niiyama, K12372497  1317926  15006391  
7473559  8691426  US8772283  
TBD  TBD  
Niizuma, H11958984  12657261  15664820  
Niizuma, S12467623  19254843  US9567304  
US9695118  
Nijenhuis, WA15974575  
Nijhawan, K25599839   Nijjar, A19914064  
Nijjar, RKUS8895745   Nijmeijer, S21348462  21782429  22003888  
Nijsen, MUS10100048   Nijsen, MJ18394887  22130134  
Nikac, MUS9012461  US9120761   Nikaido, T17125224  
Nikam, SS10328297  14980668  16789730  
18160289  2902227  
Nikas, SP12443781  12852753  16759094  
17521177  17672444  20925434  
23083016  24900848  25470070  
25701254  25760146  US9102622  
Nikels, F27423639   Nikhil, K27173802  
Nikhil, R23819803   Niki, E18976930  27777006  
Niki, T12617920   Nikiforov, PO28314097  
Nikiforovich, G9171884  TBD   Nikiforovich, GV11960488  21349709  7837225  
8709104  8831778  
Nikiforuk, A17321139  17517514  17825569  
19679379  
Nikitakis, A20888243  21702499  26433631  
Nikitenko, A15055990  21715165   Nikitidis, AUS20160326143  US9657001  
Nikitidis, G23200256  28937774  US20160326143  
US9657001  
Nikjoo, D28433681  
Nikkel, AL1501220  8126703  8201591  
Nikki March, H26874741  
Nikkou, TE21381887   Niklaus, M26951753  
Nikodemova, M17395590   Nikodijevic, O1433217  
Nikolaev, VO17616524   Nikolakopoulos, G21852129  23767404  24471857  
24944740  
Nikolaou, A29620892   Nikolaropoulos, SS18232654  20826091  
Nikolic, D16643021   Nikolic, K18621536  24530494  25418133  
27265687  
Nikolic, S20452212   Nikolopoulou, A15634004  16854083  
Nikolovska-Coleska, Z15115387  15293984  15664859  
16759082  16789731  16962773  
17034116  17181177  17378545  
17513110  17552510  18237106  
18954041  19012392  19049347  
19138149  19243938  19928922  
21087868  21443232  21462933  
24749893  28094913  US9394303  
Nikolsky, EE27377327  
Nikov, GN21190851  21616665   Nikpour, M20005117  
Nikulin, V14667220  15743201  24751443  
25455488  
Nilakantan, R10737739  10966743  11495584  
12270171  12502359  14698193  
15006373  15715478  16302797  
18197612  18494457  
Nilapwar, S19631219   Nilar, S20014868  
Nile, SH22901670  23581708  23957301  
Nilius, AM10888319  12127518  15006412  
Nilius, B17293875  19361196   Niljanskul, N28934246  
Nillroth, U12694187  9083477  9748353  
Nillson, C15745819  16504501  
Nilly, A11080213   Nilov, D27933897  
Nilsen, NO24113240  25149506   Nilsen-Hamilton, M20674368  
Nilsson, A10522694   Nilsson, AG20350005  
Nilsson, BM1507212  1732545  2299626  
3346873  7853341  
Nilsson, C22335602  
Nilsson, E18341273   Nilsson, I10698445  12270173  12646027  
12954052  16290930  18289852  
19674897  2571729  
Nilsson, J16610795  18851913  21163663  
7731017  7932553  9083471  
Nilsson, JL3669008  
Nilsson, JW12954052   Nilsson, K10560731  16380255  16481165  
16837196  16839764  18578471  
23227781  23541669  24900874  
Nilsson, KAUS9181181   Nilsson, KE21515056  
Nilsson, KMUS8741926  US8754105  US8754106  
Nilsson, L20430628  26214366  
Nilsson, LI22770500   Nilsson, LM2724295  
Nilsson, M18702539  19371038  US8735395  
US9200006  
Nilsson, MKUS10167276  
Nilsson, MT18462943   Nilsson, P26037319  26037322  US20160326143  
US9657001  
Nilsson, S11806713  16632357  16730987  
16777408  24755427  28937774  
US8916600  US9738632  
Nilsson, UJ15963723  16242339  18318467  
18539029  19053747  20538469  
23281927  24973029  29284090  
US8703720  
Nilsson, Y22489897   Nilvebrant, L1578479  7853341  TBD  
Nimczick, M24984935  25096297   Nimec, Z1992121  
Nimit, Y6124637   Nimitkitpaisan, Y6248642  
Nimmagadda, A29111705   Nimmagadda, S19053825  
Nimmareddy, RR27789139   Nimmer, P18841882  20870405  25313317  
25679114  
Nimmer, PM16451081  17256834   Nimmesgern, H1310742  
Nimmo, F20097071   Nimmrich, V28759231  
Nimsgern, PUS9266883   Nimz, EL14684306  16464588  
Nimz, O21112782  21129964  21435873  
21723725  
Ninan, N16460935  18159923  18242991  
Ninan, NS16236500   Ning, C23316803  
Ning, CQ25800646   Ning, FX17451950  19243862  21367493  
Ning, J21114293  27017111   Ning, JG22494842  24900283  
Ning, M17574424  22440625  22459213  
23148522  24007860  24863981  
25710631  
Ning, MM16499324  
Ning, R25098388   Ning, RN25453795  
Ning, W28506582   Ning, X16297621  20042333  
Ning, Y18691885  19572547  20513156  
21561767  27144831  
Ning, Z21145737  23061376  
Ning, ZQ15177462   Ninh, TN21428375  
Ninkovic, S17887663  20817449  21438541  
22749419  27512831  US10233188  
US9328096  US9593097  
Nino, CA26943489  
Ninomiya, H24783948   Ninomiya, K21345683  21454075  22209731  
2342076  27325449  27419473  
Ninomiya, S14643318  15149697   Ninou, I29620892  
Niosi, M23871442  26411795  26734723  
Niphakis, MJUS9133148  
Nique, F22897611   Niranjan, B24726305  
Niranjan, S22424978  24900281  28340988  
Nirasawa, K28740611  
Nirdé, P18929485   Nirenberg, M18243697  
Nirogi, R21724392  23006002  26731168  
28212021  US10294217  US9636335  
Nirogi, RV20594839  21134749  21774748  
23036955  23141912  24900216  
Nirogia, RV21524149   Nirschl, A17552509  
Nirschl, AA17574413  18260618  19351168  
Nirschl, AH23845220  24900796  
Nirschl, D19267461  22018461  23953070  
Nirschl, DS17664068  18289854  18374566  
18485702  21087862  21282055  
22365758  22650305  22995620  
24424134  25453808  28112924  
Nirvanappa, AC24909082   Nisa, M22204908  
Nisa, RU26851737   Nisa, ZU27589035  28110961  
Nisar, M22200597   Nisato, D11861823  3316655  3973899  
TBD  TBD  
Nisbet, L16821781   Nisbet, LA21236666  21435873  21723725  
Nisenbaum, ES16872827  16879964  22386665  
Nishi, K10737736  11229777  15887969  
17046265  17894481  18023188  
19216074  22901393  24433964  
26507430  
Nishi, T10206553  10649973  10937720  
15974606  19762234  20045638  
20359891  20542703  22264485  
22405291  22487179  22726934  
23122821  23598247  23886807  
24900318  24900544  24909680  
9871560  TBD  
Nishi, Y3379417  
Nishibori, K22975302  22995619  24047141  
24918545  
Nishida, A17266196  7910212  9022799  
TBD  TBD  TBD  
Nishida, E27419473   Nishida, G24215352  
Nishida, HUS8987242   Nishida, M18178092  18308572  18364258  
9651160  
Nishida, TUS8778970   Nishigaki, I25147152  
Nishigaki, N12941317  17676829  22074142  
25187277  
Nishigaki, R28571972  9270020  9321514  
Nishigaki, T8879560  9629473   Nishigaki, Y25147152  
Nishigaya, Y28342692  28483455  28784294  
Nishiguchi, G24900629  US8592455  US8829193  
US8987457  US9242969  US9694016  
Nishiguchi, GA21945284  26995528  28557458  
US10167279  US10245267  
Nishiguchi, M12781174  14552757  15677346  
15863317  16002290  
Nishihara, M22898254  27448772  28109791  
Nishihara, T16441086  
Nishii, H20093027  27933954  US8829199  
Nishikawa, A9873473  TBD  
Nishikawa, D15686922   Nishikawa, H12166943  12213063  15109629  
15203160  22884355  23352481  
24856064  
Nishikawa, K17761421  1992126  2909744  
4038746  8340921  TBD  
Nishikawa, M17553678  
Nishikawa, N16436501   Nishikawa, T15911273  28143690  
Nishikawa, Y10821717  16640339  20471275  
2465410  9022797  
Nishikawa-Shimono, R22469703  24216094  
Nishikibe, M10336515  11303071  12372497  
15006391  7473559  TBD  
Nishikimi, YUS8470816  
Nishimaki-Mogami, T28190654   Nishimasu, H23688339  
Nishimatsu, S25569186   Nishimiya, Y10777579  
Nishimori, I15686894  16039848  16302824  
16459077  16539401  17228881  
17257840  17826101  19317447  
19338333  20211561  21251841  
21570835  21757360  23200251  
24792813  
Nishimoto, A21050768  
Nishimoto, M16644218  16821767  21873071  
22652255  22889351  8496909  
Nishimoto, S27390068  28662959  
Nishimoto, T12238936   Nishimura, A23218778  25851938  25911300  
25978963  26141771  26152426  
9784105  
Nishimura, E18707090  19385613   Nishimura, H19577933  19879767  25284251  
Nishimura, I10340602  10612590  19397324  
Nishimura, K10425145  22853997  25176190  
26112438  27409517  8474100  
8510099  TBD  
Nishimura, N15125934  17585749  17585751  
21514825  21612232  22329507  
22548365  22832322  22897589  
24405213  24597733  24611879  
27085672  US10150760  US10221162  
US8729074  US8772480  US9085576  
US9611261  US9845310  
Nishimura, O10821717  11909603  
Nishimura, R28318945  US10201546  US9290476  
US9303015  US9346782  
Nishimura, S10340602  10450966  10612590  
10743939  11741479  11741480  
11844676  12873504  12873505  
15006405  15055993  16162007  
20097567  20576431  20684602  
22410247  
Nishimura, T10340602  10612590  10743939  
11354362  17095233  17997320  
18343110  18977146  19188063  
19282189  19362831  19397324  
19427223  19540111  19726182  
19736020  21192659  25978966  
26318999  28408226  US9475813  
Nishimura, Y18819797  22178553  23414235  
24035338  24373724  27634196  
27637151  US9428505  
Nishino, J1738153   Nishino, K1352351  
Nishino, M10891111   Nishino, N15109626  15454224  16439135  
17881232  17900911  20045316  
23021104  24997578  25022972  
25797804  27088648  
Nishino, R21382718   Nishino, TG16439135  17881232  17900911  
Nishio, K18976930  20380423  24601669  
Nishio, M15914004  15935659  15935660  
16837197  
Nishio, N12643924   Nishio, T10973807  15713413  
Nishio, Y21074430  21128600  21865048  
Nishioka, H8027988  
Nishioka, K19954971  22137341  22512907  
Nishioka, T12824040  14741288  16621539  
18781777  9834167  
Nishitani, Y11078187  11078188   Nishitoba, T15012985  TBD  
Nishiu, J23294830   Nishiura, A22386979  22546206  
Nishiura, Y22853998  23025998  23206862  
US10150728  US10233156  
Nishiwaki, E11831904  
Nishiwaki, H24433964  26507430   Nishiya, N17460038  
Nishiyabu, R15845005   Nishiyama, K18006315  21917455  
Nishiyama, S12951083   Nishiyama, T12161118  17118654  20005712  
20542438  21256008  21658961  
21982795  22196514  28105284  
US9394250  US9585881  
Nishiyama, Y12372525  24702856  28506584  
Nishizaki, Y19592245  
Nishizawa, M23488740   Nishizawa, N22975302  22995619  24047141  
24918545  27589480  28596054  
28626523  28657315  28684122  
28935264  
Nishizawa, R17118654  20005712  20542438  
21256008  21658961  850237  
Nishizawa, T25922884  
Nishizono, N28512028   Nishonov, M22328963  
Niskanen, P15566299   Niso, M15588097  16392820  17517509  
17713896  17936633  18276137  
18524592  19053780  19842660  
20684594  21229979  21744858  
22112208  22738316  23415062  
24100077  24161678  24697311  
25093931  25462269  25462276  
26081758  27318552  27331911  
Nissan, YM24631365  24720475  24878360  
25255434  
Nissen, JS8510008  8709108  
Nissen, P2002461  23574308  25993619  
Nissim-Bardugo, E24731278  
Nissinen, E2704029   Nissinen, L17447751  
Nissink, JW21775140  23394205  25634295  
27526030  US10040788  US10040789  
US10125135  US10131663  US10149839  
US10221173  US10294221  US8552004  
US9938265  
Nistico, R16302825  
Nistler, R28934246   Nistri, A23688699  
Niswender, C25435150   Niswender, CM18059262  18178088  18793851  
19097893  19438238  19469556  
19640716  20667732  21183344  
21194936  21247167  21315585  
21966889  22030026  22148748  
22197142  22507963  22607673  
22711749  22738637  22749871  
22981332  23062550  23142615  
23177787  23200253  23237839  
23416001  23562060  23727046  
23932792  23947773  24050755  
24074843  24164599  24461352  
24462664  24914612  24961642  
24969015  25147929  25423411  
25542588  25683622  26183084  
26335039  26426481  26475522  
26476971  26684851  26778256  
26988302  26988308  27131990  
27173801  27185330  27234146  
27939174  28103022  28427812  
28442253  28522253  28530802  
28633897  28866269  28958625  
US10221172  US10227343  US9163015  
US9180192  US9192603  
Niswender, KD25423411  28103022   Nitek, W16289813  26988801  27876250  
Nitoda, T19775896   Nitsche, C22094280  25221663  26233795  
26367391  
Nitschke, L28103033   Nitta, A17951061  18752960  18819797  
19620010  22749826  23046963  
23072865  23414800  
Nitta, I1875343   Nitta, M19762239  
Nitta, S11708928   Nitta, T10530956  8879560  9629473  
Nitti, AUS9402878   Nittoli, T16302797  17416531  19345579  
20074837  21420297  21515049  
21715165  
Nitz, M25864869   Nitz, TJ16260131  US9034303  
Niu, C12873518  15341492  17381079