BindingDB logo
myBDB logout

BindingDB Data by target


Target Name  
  All  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  {

Target NameCommercially
Available
Compounds
Protein/Small MoleculeOther

Articles
UniProtKB/
Swiss-Prot/TrEMBL
Download
myBDB

AffyNet
KiIC50KdEC50koffkonotherITCSDFTSV
1 (ARTD1 or PARP1)BDB 171 1168 2416 147 280 0 0 0 0 0 124 4 2D 3DTSV
2 (ARTD2 or PARP2)BDB 15 18 369 65 0 0 0 0 0 0 32 6 2D 3DTSV
3 (ARTD3 or PARP3)BDB 17 0 34 20 0 0 0 0 0 0 13 0 2D 3DTSV
4 (ARTD4 or PARP4)BDB 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2D 3DTSV
5 (ARTD5 or PARP5a)BDB 23 0 325 3 0 0 0 0 0 0 24 4 2D 3DTSV
6 (ARTD6 or PARP5b)BDB 49 0 473 10 9 0 0 0 0 0 27 5 2D 3DTSV
7 (ARTD7 or PARP15)BDB 4 0 44 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2D 3DTSV
8 (ARTD7 or PARP15, Y598L)BDB 4 0 44 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2D 3DTSV
9 (ARTD8 or PARP14)BDB 3 0 35 2 0 0 0 0 0 0 4 8 2D 3DTSV
10 (ARTD8 or PARP14, Y1660L)BDB 3 0 35 2 0 0 0 0 0 0 4 8 2D 3DTSV
11 A disintegrin and metalloproteinase domain 17BDB 0 108 367 0 0 0 0 0 0 0 27 1 2D 3DTSV
12 A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 13EBI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2D 3DTSV
13 A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 4 (ADAMTS-4)BDB 3 11 302 0 0 0 0 2 0 0 31 7 2D 3DTSV
14 A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 5BDB 8 0 57 0 0 0 0 8 0 0 2 0 2D 3DTSV
15 A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 5 (ADAMTS-5)BDB 15 14 494 0 0 0 0 0 0 0 29 4 2D 3DTSV
16 A transferaseEBI 0 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 14 2D 3DTSV
17 A-esterase 1BDB 13 22 43 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2D 3DTSV
18 A-FABPBDB 1 67 496 8 0 0 0 0 0 0 19 4 2D 3DTSV
19 A-kinase anchor protein 18 kDaBDB 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
20 A-kinase anchor protein 7 isoform gammaBDB 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
21 A-T mutatedBDB 0 1 278 0 0 0 0 0 0 0 20 9 2D 3DTSV
22 A1 adenosine receptorEBI 27 393 6 0 125 0 0 0 0 0 23 1 2D 3DTSV
23 A1 adenosine receptor (hA1)BDB 184 4188 259 92 280 0 0 10 0 0 316 9 2D 3DTSV
24 A1-ABDB 200 0 584 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2D 3DTSV
25 A190EBI 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
26 A1ARBDB 184 4188 259 92 280 0 0 10 0 0 316 9 2D 3DTSV
27 A2A adenosine receptor (hA2A)BDB 243 5474 334 39 237 0 0 0 0 0 325 3 2D 3DTSV
28 A3 adenosine receptor (hA3)BDB 214 4848 377 15 116 0 0 0 0 0 293 6 2D 3DTSV
29 A3AREBI 2 66 1 0 10 0 0 0 0 0 6 3 2D 3DTSV
30 AA 1-650BDB 0 0 336 0 0 0 0 0 0 0 8 10 2D 3DTSV
31 AA1-1162BDB 0 10 97 4 6 0 0 0 0 0 12 12 2D 3DTSV
32 AAA nuclear coregulator cancer-associated proteinEBI 20 2 111 39 0 0 0 0 0 0 8 8 2D 3DTSV
33 AAC2EBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
34 AADACEBI 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
35 AADATBDB 5 13 289 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2D 3DTSV
36 AADCEBI 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2D 3DTSV
37 AaEcREBI 9 0 0 0 34 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
38 AAGEBI 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 10 2D 3DTSV
39 AAK1EBI 78 0 446 138 0 0 0 0 0 0 13 5 2D 3DTSV
40 AAO92295.1BDB 0 304 1246 3 55 0 0 0 0 0 36 7 2D 3DTSV
41 AAREEBI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
42 Ab N1G9BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2D 3DTSV
43 AB164_07585EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
44 AB165_01610EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
45 AB166_11280EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
46 AB167_18060EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
47 AB168_06335EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
48 AB169_08740EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
49 AB170_00090EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
50 AB171_19425EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
51 AB893_00065EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
52 ABC-1EBI 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
53 ABCB11BDB 91 10 120 0 0 0 0 0 0 0 9 4 2D 3DTSV
54 ABCC1BDB 586 29 448 2 890 0 0 0 0 0 41 11 2D 3DTSV
55 Abcc2EBI 8 19 10 0 6 0 0 0 0 0 9 3 2D 3DTSV
56 Abcc3EBI 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
57 ABCC4EBI 16 2 25 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2D 3DTSV
58 ABCC5EBI 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2D 3DTSV
59 ABCC7BDB 24 1 134 2 362 0 0 0 0 0 20 6 2D 3DTSV
60 ABCPBDB 147 2 702 0 99 0 0 2 0 0 52 15 2D 3DTSV
61 AbDsbA(ox)/AFDQIDNAPEEEBI 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2D 3DTSV
62 Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1BDB 288 790 1221 1552 2 0 0 0 0 0 247 8 2D 3DTSV
63 Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 2EBI 79 2 33 145 0 0 0 0 0 0 20 11 2D 3DTSV
64 Abelson tyrosine-kinase 1 SH2 domain (ABL SH2)BDB 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
65 Abelson tyrosine-kinase 2 SH2 domain (Arg SH2)BDB 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
66 Abelson-related gene proteinEBI 79 2 33 145 0 0 0 0 0 0 20 11 2D 3DTSV
67 Abeta-degrading proteaseBDB 68 36 179 0 1 0 0 0 0 0 5 6 2D 3DTSV
68 ABH3EBI 8 0 49 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
69 Abh6BDB 5 0 63 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2D 3DTSV
70 Abhd2BDB 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
71 ABHD6EBI 3 4 55 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2D 3DTSV
72 Abhydrolase domain-containing protein 2BDB 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
73 Abhydrolase Domain-Containing Protein 6BDB 5 0 63 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2D 3DTSV
74 ABI1-binding protein 6BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
75 ABLBDB 290 790 1270 1531 2 0 0 0 0 0 249 9 2D 3DTSV
76 ABL1BDB 287 790 1190 1524 2 0 0 0 0 0 244 8 2D 3DTSV
77 ABL1(Q252H)BDB 19 0 32 18 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
78 ABL2EBI 79 2 33 145 0 0 0 0 0 0 20 11 2D 3DTSV
79 ABOEBI 0 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 14 2D 3DTSV
80 ABPBDB 3 12 71 0 0 0 0 0 0 0 8 12 2D 3DTSV
81 ABP1EBI 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
82 ABPPBDB 34 223 452 8 35 0 0 0 0 0 52 25 2D 3DTSV
83 ABW01_29210EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
84 ABW28_08200EBI 2 0 2 73 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
85 ABW29_07060EBI 2 0 2 73 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
86 ABW30_08355EBI 2 0 2 73 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
87 ABW31_07355EBI 2 0 2 73 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
88 ABW32_09260EBI 2 0 2 73 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
89 ABW33_07270EBI 2 0 2 73 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
90 ACBDB 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
91 Ac-DEVD-AFCBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
92 Ac-DEVD-AMCBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
93 Ac-IETD-AMCBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
94 AC-IIIEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
95 Ac-LEED-AMCBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
96 Ac-LEHD-AFCBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
97 Ac-Val-Asp-Val-Ala-Asp-AFCBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
98 Ac-VDVAD-AMCBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
99 Ac-VEID-AMCBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
100 Ac-YVAD-AMCBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
101 AC3EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
102 AC6EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
103 AC8EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
104 ACACA kinaseBDB 80 0 6 132 40 0 0 0 0 0 18 8 2D 3DTSV
105 AcacbEBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
106 ACATEBI 11 0 1060 0 0 0 0 0 0 0 31 1 2D 3DTSV
107 ACAT-1EBI 16 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 39 7 2D 3DTSV
108 ACAT-2BDB 11 0 174 0 0 0 0 0 0 0 19 9 2D 3DTSV
109 ACAT-related gene product 1BDB 0 17 1252 0 43 0 0 0 0 0 41 5 2D 3DTSV
110 ACAT1EBI 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
111 ACAT2EBI 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
112 ACBD3 proteinEBI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
113 ACCBDB 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
114 ACC-alphaBDB 15 0 628 0 0 0 0 0 0 0 27 15 2D 3DTSV
115 ACC-betaBDB 10 0 3528 0 0 0 0 0 0 0 32 8 2D 3DTSV
116 AccBBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
117 Accessory gene regulator protein AEBI 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
118 ACDaseBDB 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
119 ACEBDB 134 132 1470 0 0 0 0 0 0 0 118 13 2D 3DTSV
120 ACE-related carboxypeptidaseBDB 0 43 18 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2D 3DTSV
121 ACE2BDB 0 43 18 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2D 3DTSV
122 ACEHBDB 0 43 18 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2D 3DTSV
123 ACER2EBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
124 Acetate Operon Repressor (C-IclR)BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 2D 3DTSV
125 Acetate Operon Repressor (IclR)BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 2D 3DTSV
126 Acetoacetyl-CoA thiolaseEBI 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2D 3DTSV
127 Acetohydroxy-acid isomeroreductaseBDB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
128 Acetolactate synthaseEBI 10 1 31 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2D 3DTSV
129 Acetolactate synthase catalytic subunit, mitochondrialEBI 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
130 Acetyl-CoA acetyltransferase, cytosolicBDB 11 0 164 0 0 0 0 0 0 0 18 8 2D 3DTSV
131 Acetyl-CoA acetyltransferase, mitochondrialBDB 26 0 531 0 0 0 0 0 0 0 43 11 2D 3DTSV
132 acetyl-CoA acetyltransferase/HMG-CoA reductaseBDB 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
133 Acetyl-CoA carboxylaseBDB 10 0 3528 0 0 0 0 0 0 0 32 8 2D 3DTSV
134 Acetyl-CoA carboxylase 1BDB 15 0 701 0 0 0 0 0 0 0 28 15 2D 3DTSV
135 Acetyl-CoA carboxylase 1 (ACC1)BDB 15 0 634 0 0 0 0 0 0 0 28 15 2D 3DTSV
136 Acetyl-CoA carboxylase 2BDB 10 0 3602 0 0 0 0 0 0 0 33 10 2D 3DTSV
137 Acetyl-CoA carboxylase 2 (ACC)BDB 10 0 3528 0 0 0 0 0 0 0 32 8 2D 3DTSV
138 Acetyl-CoA carboxylase 2 (ACC2)BDB 12 0 3946 0 0 0 0 0 0 0 37 8 2D 3DTSV
139 Acetyl-CoA carboxylase subunit ABDB 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
140 Acetyl-CoA transferase-like proteinBDB 11 0 164 0 0 0 0 0 0 0 18 8 2D 3DTSV
141 Acetyl-Coenzyme A carboxylaseEBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 2D 3DTSV
142 Acetyl-Coenzyme A carboxylase 2BDB 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2D 3DTSV
143 Acetyl-coenzyme A transporter 1 (AT1)BDB 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
144 acetylated histone H4 lysine-16BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
145 Acetylcholine Binding proteinBDB 38 284 2 45 0 0 0 0 0 0 14 2 2D 3DTSV
146 Acetylcholine receptorEBI 15 24 14 3 16 0 0 0 0 0 10 5 2D 3DTSV
147 Acetylcholine receptor protein alpha chainBDB 1 8 18 0 5 0 0 0 0 0 12 5 2D 3DTSV
148 Acetylcholine receptor protein alpha chain/beta chain/delta chain /gamma chainEBI 9 3 38 0 21 0 0 0 0 0 6 4 2D 3DTSV
149 Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chainEBI 11 19 14 3 4 0 0 0 0 0 7 4 2D 3DTSV
150 Acetylcholine receptor protein delta chainEBI 8 1 12 0 12 0 0 0 0 0 4 6 2D 3DTSV
151 Acetylcholine receptor protein epsilon chainEBI 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2D 3DTSV
152 Acetylcholine receptor subunit alphaBDB 2 44 18 0 5 0 0 0 0 0 13 6 2D 3DTSV
153 Acetylcholine receptor subunit betaEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
154 Acetylcholine receptor subunit deltaEBI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
155 Acetylcholine receptor subunit gammaEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
156 Acetylcholine receptor; alpha1/beta1/delta/gammaEBI 9 3 38 0 21 0 0 0 0 0 6 4 2D 3DTSV
157 Acetylcholine-binding proteinBDB 36 151 0 45 0 0 0 0 0 0 12 1 2D 3DTSV
158 Acetylcholine-binding protein (AchBP)BDB 36 151 0 45 0 0 0 0 0 0 12 1 2D 3DTSV
159 Acetylcholine-binding protein (Ls-AchBP)BDB 36 151 0 45 0 0 0 0 0 0 12 1 2D 3DTSV
160 AcetylcholinesteraseBDB 609 1315 11739 152 44 3 4 0 0 0 692 26 2D 3DTSV
161 Acetylcholinesterase (AChE)BDB 607 1315 11678 152 44 3 4 0 0 0 692 21 2D 3DTSV
162 Acetylcholinesterase (EeAChE)BDB 187 410 4502 4 0 0 0 0 0 0 295 1 2D 3DTSV
163 Acetylcholinesterase (human AChE)BDB 391 732 4541 132 44 0 0 0 0 0 337 13 2D 3DTSV
164 Acetylcholinesterase (mouse AChE)BDB 38 50 458 11 0 0 0 0 0 0 30 1 2D 3DTSV
165 Acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase (AChE and BChE)BDB 43 12 1654 2 0 0 0 0 0 0 83 1 2D 3DTSV
166 Acetylcholinesterase precursorBDB 128 173 2630 16 0 3 4 0 0 0 172 7 2D 3DTSV
167 Acetylcholinesterase, AChEBDB 43 12 1291 2 0 0 0 0 0 0 79 1 2D 3DTSV
168 Acetylpolyamine amidohydrolase (APAH)BDB 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2D 3DTSV
169 Acetylpolyamine aminohydrolaseBDB 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2D 3DTSV
170 Acetylpolyamine oxidase (APAO)BDB 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 2D 3DTSV
171 AcetyltransferaseBDB 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
172 ACh-binding proteinBDB 36 151 0 45 0 0 0 0 0 0 12 1 2D 3DTSV
173 AchBPBDB 36 151 0 45 0 0 0 0 0 0 12 1 2D 3DTSV
174 AChEBDB 463 905 7229 148 44 3 4 0 0 0 462 25 2D 3DTSV
175 ACHE1EBI 3 0 58 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2D 3DTSV
176 Acid beta-galactosidaseEBI 17 12 60 0 0 0 0 0 0 0 14 6 2D 3DTSV
177 Acid beta-glucosidaseBDB 155 247 792 3 158 0 0 0 0 0 54 12 2D 3DTSV
178 Acid CDaseBDB 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
179 Acid ceramidaseBDB 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2D 3DTSV
180 Acid ceramidase (AC)BDB 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2D 3DTSV
181 Acid ceramidase-like proteinBDB 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 9 5 2D 3DTSV
182 Acid DNaseEBI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
183 Acid maltaseBDB 24 18 146 2 18 0 0 0 0 0 22 10 2D 3DTSV
184 Acid phosphatase (acpA)BDB 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
185 Acid phosphatase (acpB)BDB 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
186 Acid phosphatase (acpC)BDB 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
187 Acid-sensing ion channel 1EBI 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 6 2D 3DTSV
188 Acid-sensing ion channel 5EBI 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
189 Acid-sensitive potassium channel protein TASK-1BDB 17 0 989 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2D 3DTSV
190 Acid-sensitive potassium channel protein TASK-3EBI 16 0 65 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
191 Acid-sensitive potassium channel TASK-1BDB 17 0 989 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2D 3DTSV
192 Acidic alpha-glucosidaseEBI 20 15 261 0 0 0 0 0 0 0 26 1 2D 3DTSV
193 Acidic fibroblast growth factorBDB 3 0 2 116 0 0 0 0 0 0 9 6 2D 3DTSV
194 Acidic mammalian chitinaseEBI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2D 3DTSV
195 Acidic mammalian chitinase (AMCase)EBI 11 1 19 3 0 0 0 0 0 0 5 10 2D 3DTSV
196 Acinetobacter trimeric autotransporterBDB 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
197 ACK-1EBI 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
198 Ack1EBI 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
199 ACMSDBDB 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
200 ACN002_0164EBI 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
201 ACPEBI 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
202 ACP 2EBI 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
203 ACP1BDB 246 8 863 0 0 0 0 0 0 0 24 10 2D 3DTSV
204 ACREBI 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
205 AcrAB-TolCEBI 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 2D 3DTSV
206 AcrAB-TolC multidrug efflux transport systemEBI 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 2D 3DTSV
207 AcrbEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
208 Acrb4EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
209 AcrdEBI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
210 AcreEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
211 AcrgEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
212 Acriflavine resistance protein BEBI 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 2D 3DTSV
213 AcrosinEBI 7 53 196 0 0 0 0 0 0 0 8 6 2D 3DTSV
214 Acrosin heavy chainEBI 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
215 Acrosin light chainEBI 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
216 ACSEBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2D 3DTSV
217 ACSVL5EBI 6 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
218 ACT-2BDB 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
219 ACT1BDB 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
220 ACT1 (R183K)BDB 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
221 ACT1 (R335K)BDB 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
222 ACT3EBI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
223 ACTH receptorEBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
224 ACTH-REBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
225 ActinBDB 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
226 Actin (R183K)BDB 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
227 Activated blood-coagulation factor IIBDB 0 41 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2D 3DTSV
228 Activated CDC42 kinase 1EBI 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
229 Activated CDC42 kinase 1 (ACK-1)BDB 86 106 486 123 0 0 0 0 0 0 31 5 2D 3DTSV
230 Activated coagulation factor X (FXa)BDB 43 4252 2672 9 0 6 5 0 0 0 346 3 2D 3DTSV
231 Activated factor Xa heavy chainBDB 43 4252 2672 9 0 6 5 0 0 0 346 3 2D 3DTSV
232 Activated protein C cofactorBDB 12 162 174 0 0 0 0 0 0 0 54 16 2D 3DTSV
233 Activated thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFIa)BDB 9 42 258 0 0 0 0 0 0 0 12 7 2D 3DTSV
234 Activating signal cointegrator 1 complex subunit 3-like 1BDB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2D 3DTSV
235 Activating transcription factor 1EBI 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
236 Activating transcription factor 2BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
237 Activating transcription factor 2-GST fusionBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
238 Activation molecule 3EBI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
239 Activation peptideBDB 40 958 595 5 3 0 0 0 0 0 176 10 2D 3DTSV
240 Activation peptide fragment 1BDB 231 5056 3922 73 15 0 7 1 19 0 523 14 2D 3DTSV
241 Activation peptide fragment 2BDB 231 5056 3922 73 15 0 7 1 19 0 523 14 2D 3DTSV
242 Activator of S phase kinaseBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2D 3DTSV
243 Activator of S phase kinase DBF4/Cell division cycle 7-related protein kinaseEBI 8 21 133 0 11 0 0 0 0 0 9 2 2D 3DTSV
244 Activator protein 1BDB 6 0 167 1 5 0 0 0 0 0 18 5 2D 3DTSV
245 Activin A receptor type II-like protein kinase of 53kDBDB 113 58 1582 124 84 0 0 0 0 0 61 5 2D 3DTSV
246 Activin beta-A chainEBI 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
247 Activin receptor type IBDB 86 0 154 125 0 0 0 0 0 0 16 1 2D 3DTSV
248 Activin receptor type-1BDB 86 0 154 125 0 0 0 0 0 0 16 1 2D 3DTSV
249 Activin receptor type-1 (ACVR1)BDB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
250 Activin receptor type-1BEBI 84 0 100 122 0 0 0 0 0 0 14 8 2D 3DTSV
251 Activin receptor type-2ABDB 75 0 1 119 0 0 0 0 0 0 5 8 2D 3DTSV
252 Activin receptor type-2BBDB 78 0 5 124 0 0 0 0 0 0 9 3 2D 3DTSV
253 Activin receptor-like kinase 1 (ALK-1)BDB 83 0 180 119 0 0 0 0 0 0 14 3 2D 3DTSV
254 Activin receptor-like kinase 2BDB 86 0 154 125 0 0 0 0 0 0 16 1 2D 3DTSV
255 Activin receptor-like kinase 2 (ALK-2)BDB 86 0 154 125 0 0 0 0 0 0 16 1 2D 3DTSV
256 Activin receptor-like kinase 2 (ALK2/ACVR1)BDB 86 0 154 125 0 0 0 0 0 0 16 1 2D 3DTSV
257 Activin receptor-like kinase 3 (ALK-3)BDB 0 0 105 119 0 0 0 0 0 0 13 4 2D 3DTSV
258 Activin receptor-like kinase 5BDB 113 58 1582 124 84 0 0 0 0 0 61 5 2D 3DTSV
259 Activin receptor-like kinase 5 (ALK-5)BDB 113 58 1582 124 84 0 0 0 0 0 61 5 2D 3DTSV
260 Activin receptor-like kinase 5 (ALK5/TGFbeta)BDB 113 58 1582 124 84 0 0 0 0 0 61 5 2D 3DTSV
261 Activin receptor-like kinase 6BDB 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
262 ACTR-IBDB 86 0 154 125 0 0 0 0 0 0 16 1 2D 3DTSV
263 ActR-IBBDB 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
264 ActRIABDB 6 0 38 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
265 ActRIBBDB 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
266 Acute myeloid leukemia 1 proteinBDB 80 0 227 0 0 0 0 6 0 0 5 24 2D 3DTSV
267 Acute-phase response factorBDB 2 18 180 52 0 0 0 0 0 0 11 4 2D 3DTSV
268 ACVIEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
269 AcvrBDB 6 0 38 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
270 ACVR1BDB 86 0 154 125 0 0 0 0 0 0 16 1 2D 3DTSV
271 ACVR1BEBI 84 0 100 122 0 0 0 0 0 0 14 8 2D 3DTSV
272 ACVR2ABDB 75 0 1 119 0 0 0 0 0 0 5 8 2D 3DTSV
273 ACVR2BBDB 78 0 5 124 0 0 0 0 0 0 9 3 2D 3DTSV
274 ACVRL1BDB 83 0 180 119 0 0 0 0 0 0 14 3 2D 3DTSV
275 Acvrlk1BDB 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
276 ACVRLK2BDB 86 0 154 125 0 0 0 0 0 0 16 1 2D 3DTSV
277 Acvrlk4BDB 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
278 Acyl carrier protein, mitochondrialEBI 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
279 Acyl Cholesterol Acyltransferase 1 (ACAT-1)BDB 26 0 434 0 0 0 0 0 0 0 39 8 2D 3DTSV
280 Acyl coA-diacylglycerol acyl transferase 1 (DGAT1)BDB 0 17 1252 0 43 0 0 0 0 0 41 5 2D 3DTSV
281 Acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferaseBDB 185 374 204 0 0 0 0 0 0 0 22 20 2D 3DTSV
282 Acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1BDB 26 0 531 0 0 0 0 0 0 0 43 11 2D 3DTSV
283 Acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2BDB 11 0 165 0 0 0 0 0 0 0 19 9 2D 3DTSV
284 Acyl-CoA desaturaseBDB 10 0 554 0 0 0 0 0 0 0 28 12 2D 3DTSV
285 Acyl-CoA desaturase 1BDB 13 0 914 0 0 0 0 0 0 0 31 5 2D 3DTSV
286 Acyl-CoA retinol O-fatty-acyltransferaseBDB 5 0 378 0 0 0 0 2 0 0 20 12 2D 3DTSV
287 Acyl-CoA wax alcohol acyltransferase 1EBI 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
288 Acyl-CoA wax alcohol acyltransferase 2EBI 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
289 Acyl-CoA-desaturase 4EBI 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2D 3DTSV
290 Acyl-CoA: cholesterol acyltransferase (ACAT)BDB 211 374 638 0 0 0 0 0 0 0 61 27 2D 3DTSV
291 Acyl-CoA:cholesterol acyltransferaseEBI 11 0 1059 0 0 0 0 0 0 0 31 0 2D 3DTSV
292 Acyl-CoA:dihydroxyacetonephosphateacyltransferaseEBI 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
293 Acyl-CoA:monoacylglycerol acyltransferase 2BDB 1 0 194 0 0 0 0 0 0 0 5 8 2D 3DTSV
294 Acyl-CoA:monoacylglycerol acyltransferase 2 (MOGAT2)BDB 1 0 192 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2D 3DTSV
295 Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1EBI 1 0 108 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2D 3DTSV
296 Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1)BDB 26 0 434 0 0 0 0 0 0 0 39 8 2D 3DTSV
297 Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2EBI 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
298 Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2 (ACAT2)BDB 11 0 164 0 0 0 0 0 0 0 18 8 2D 3DTSV
299 Acyl-peptide hydrolaseEBI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
300 Acyl-protein thioesterase 1BDB 13 2 19 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2D 3DTSV
301 Acyl-protein thioesterase 1 (APT1 I75L)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
302 Acyl-protein thioesterase 1 (APT1 I75L/S82A)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
303 Acyl-protein thioesterase 1 (APT1 I75L/S82A/Q83P)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
304 Acyl-protein thioesterase 1 (APT1 I75L/S82A/Q83P/R149H/A150R/S151A)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
305 Acyl-protein thioesterase 1 (APT1 L176M)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
306 Acyl-protein thioesterase 1 (APT1 Q83P)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
307 Acyl-protein thioesterase 1 (APT1 WT)BDB 13 2 19 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2D 3DTSV
308 Acyl-protein thioesterase 1/2EBI 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2D 3DTSV
309 Acyl-protein thioesterase 2BDB 12 6 23 4 0 0 0 0 0 0 3 3 2D 3DTSV
310 Acyl-protein thioesterase 2 (APT2 H152R)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
311 Acyl-protein thioesterase 2 (APT2 L78I)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
312 Acyl-protein thioesterase 2 (APT2 L78I/A85S)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
313 Acyl-protein thioesterase 2 (APT2 L78I/A85S/P86Q)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
314 Acyl-protein thioesterase 2 (APT2 L78I/A85S/P86Q/H152R/R153A/A154S)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
315 Acyl-protein thioesterase 2 (APT2 M178L)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
316 Acyl-protein thioesterase 2 (APT2 P86Q)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
317 Acyl-protein thioesterase 2 (APT2 S122A)BDB 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
318 Acyl-protein thioesterase 2 (APT2 WT)BDB 12 6 23 4 0 0 0 0 0 0 3 3 2D 3DTSV
319 Acylamino-acid-releasing enzymeEBI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
320 Acylaminoacyl-peptidaseEBI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
321 Acylcholine acylhydrolaseBDB 316 478 2551 8 0 0 0 0 0 0 208 5 2D 3DTSV
322 Acylsphingosine deacylaseBDB 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
323 Acylsphingosine deacylase 2EBI 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2D 3DTSV
324 Acylsphingosine deacylase 3-likeEBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
325 Acylsphingosine kinaseEBI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
326 AD3BDB 0 0 247 0 43 0 0 0 0 0 11 9 2D 3DTSV
327 AD3LPEBI 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
328 AD5EBI 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
329 ADABDB 18 437 1 0 0 0 0 3 0 0 35 3 2D 3DTSV
330 ADABPBDB 82 567 4321 4 1 0 0 0 0 0 213 3 2D 3DTSV
331 ADAM 17BDB 0 108 375 0 0 0 0 0 0 0 28 3 2D 3DTSV
332 ADAM-TS 11BDB 8 0 57 0 0 0 0 8 0 0 2 0 2D 3DTSV
333 ADAM-TS 13EBI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2D 3DTSV
334 ADAM-TS13EBI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2D 3DTSV
335 ADAM10BDB 220 19 768 0 0 0 0 0 0 0 24 5 2D 3DTSV
336 ADAM12EBI 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
337 ADAM17BDB 232 409 2449 0 0 0 0 0 0 0 122 10 2D 3DTSV
338 ADAM9BDB 2 1 64 0 0 0 0 0 0 0 9 5 2D 3DTSV
339 ADAMTS-13EBI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2D 3DTSV
340 ADAMTS-5 (Aggrecanase-2)BDB 8 0 57 0 0 0 0 8 0 0 2 0 2D 3DTSV
341 ADAMTS1EBI 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2D 3DTSV
342 ADAMTS13EBI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2D 3DTSV
343 ADAMTS5BDB 15 14 495 0 0 0 0 0 0 0 29 5 2D 3DTSV
344 Adapter protein GRB2EBI 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
345 Adaptor-associated kinase 1EBI 78 0 446 138 0 0 0 0 0 0 13 5 2D 3DTSV
346 ADC-11EBI 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
347 ADC-14 proteinEBI 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
348 ADC-16 proteinEBI 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
349 ADC-18 proteinEBI 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
350 ADC-7 beta-lactamase (ADC-7)BDB 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2D 3DTSV
351 ADCK3EBI 77 0 1 125 0 0 0 0 0 0 7 7 2D 3DTSV
352 ADCK4EBI 76 0 1 125 0 0 0 0 0 0 7 4 2D 3DTSV
353 ADCP-IEBI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
354 ADCP2BDB 82 567 4321 4 1 0 0 0 0 0 213 3 2D 3DTSV
355 Adcy1EBI 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
356 ADCY2EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
357 ADCY3EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
358 ADCY4EBI 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
359 ADCY6EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
360 ADCY7EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
361 ADCY8EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
362 Adenomatous polyposis coli proteinBDB 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
363 ADENOSINEBDB 4 2 160 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2D 3DTSV
364 Adenosine 5'-monophosphoramidaseEBI 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
365 Adenosine 5-phosphotransferaseBDB 4 2 160 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2D 3DTSV
366 ADENOSINE A1BDB 430 9135 790 112 539 0 0 10 0 0 538 19 2D 3DTSV
367 ADENOSINE A1 highBDB 300 4927 517 20 259 0 0 0 0 0 279 9 2D 3DTSV
368 ADENOSINE A1 lowBDB 300 4927 517 20 259 0 0 0 0 0 279 9 2D 3DTSV
369 Adenosine A1 receptorEBI 67 1201 87 14 127 0 0 0 0 0 66 8 2D 3DTSV
370 Adenosine A1 receptor (A1)BDB 280 3690 432 6 134 0 0 0 0 0 239 1 2D 3DTSV
371 Adenosine A1 receptor (A1AR)BDB 184 4188 259 92 280 0 0 10 0 0 316 9 2D 3DTSV
372 Adenosine A1-receptorBDB 184 4188 259 92 280 0 0 10 0 0 316 9 2D 3DTSV
373 ADENOSINE A2BDB 263 5567 335 39 238 0 0 0 0 0 333 5 2D 3DTSV
374 Adenosine A2 receptorBDB 173 3246 207 12 190 0 0 0 0 0 204 4 2D 3DTSV
375 ADENOSINE A2aBDB 367 7537 385 51 303 0 0 0 0 0 417 4 2D 3DTSV
376 Adenosine A2a receptorBDB 30 116 1 0 1 0 0 0 0 0 9 4 2D 3DTSV
377 Adenosine A2a receptor (A2a)BDB 173 2063 51 12 66 0 0 0 0 0 143 1 2D 3DTSV
378 Adenosine A2A receptor (A2AAR)BDB 243 5474 334 39 237 0 0 0 0 0 325 3 2D 3DTSV
379 ADENOSINE A2BBDB 109 2228 671 21 355 0 0 0 0 0 152 1 2D 3DTSV
380 Adenosine A2b receptorEBI 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 4 3 2D 3DTSV
381 ADENOSINE A3BDB 33 101 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2D 3DTSV
382 Adenosine A3 receptorEBI 57 545 1 0 10 0 0 0 0 0 55 5 2D 3DTSV
383 Adenosine A3 receptor (A3AR)BDB 214 4848 377 15 116 0 0 0 0 0 293 6 2D 3DTSV
384 Adenosine aminohydrolaseBDB 20 505 10 0 0 0 0 3 0 0 49 6 2D 3DTSV
385 Adenosine deaminaseBDB 21 507 10 0 0 0 0 3 0 0 51 7 2D 3DTSV
386 Adenosine deaminase 3 (SanADA3)BDB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
387 Adenosine deaminase complexing proteinEBI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
388 Adenosine deaminase complexing protein 2BDB 82 567 4321 4 1 0 0 0 0 0 213 3 2D 3DTSV
389 Adenosine kinaseBDB 16 59 841 3 0 0 0 0 0 0 35 14 2D 3DTSV
390 Adenosine Kinase (AK)BDB 4 2 160 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2D 3DTSV
391 Adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK gamma 1, beta 1 and alpha 1)BDB 0 0 8 9 249 0 0 0 0 0 9 3 2D 3DTSV
392 Adenosine Phosphosulfate Reductase (APSR)BDB 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
393 Adenosine receptorBDB 533 16288 1820 81 842 0 0 0 0 0 553 14 2D 3DTSV
394 Adenosine receptor A1BDB 417 7908 693 98 416 0 0 10 0 0 507 13 2D 3DTSV
395 Adenosine receptor A1 (A1)BDB 187 4229 259 92 280 0 0 10 0 0 318 10 2D 3DTSV
396 Adenosine receptor A1 (hA1)BDB 184 4188 259 92 280 0 0 10 0 0 316 9 2D 3DTSV
397 Adenosine receptor A1/Alpha-2A adrenergic receptorBDB 184 5189 380 93 380 0 0 10 0 0 471 15 2D 3DTSV
398 Adenosine receptor A2BDB 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
399 Adenosine receptor A2aBDB 243 5483 334 39 237 0 0 0 0 0 325 5 2D 3DTSV
400 Adenosine receptor A2a and A3BDB 184 2542 51 12 66 0 0 0 0 0 162 4 2D 3DTSV
401 Adenosine receptor A2bBDB 111 2268 673 23 355 0 0 0 0 0 161 3 2D 3DTSV
402 Adenosine receptor A2B (A2B)BDB 109 2228 671 21 355 0 0 0 0 0 152 1 2D 3DTSV
403 Adenosine receptor A3BDB 215 5013 386 15 126 0 0 0 0 0 299 11 2D 3DTSV
404 Adenosine receptor A3 (A3)BDB 0 62 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2D 3DTSV
405 Adenosine receptors A1BDB 280 3690 432 6 134 0 0 0 0 0 239 1 2D 3DTSV
406 Adenosine receptors A2aBDB 173 2063 51 12 66 0 0 0 0 0 143 1 2D 3DTSV
407 Adenosine Receptors A2a (A2a)BDB 173 2063 51 12 66 0 0 0 0 0 143 1 2D 3DTSV
408 Adenosine receptors; A2b & A3BDB 214 4848 377 15 116 0 0 0 0 0 293 6 2D 3DTSV
409 Adenosine transporterEBI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 2D 3DTSV
410 Adenosine transporter (AdT)BDB 184 4188 259 92 280 0 0 10 0 0 316 9 2D 3DTSV
411 Adenosine transporter 1EBI 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
412 AdenosinetriphosphataseEBI 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
413 AdenosylhomocysteinaseEBI 17 135 213 0 0 0 0 0 0 0 47 13 2D 3DTSV
414 Adenosylhomocysteinase 2EBI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2D 3DTSV
415 Adenylate cyclaseEBI 6 35 160 8 76 0 0 0 0 0 19 29 2D 3DTSV
416 Adenylate cyclase ForskolinEBI 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2D 3DTSV
417 Adenylate cyclase homologEBI 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2D 3DTSV
418 Adenylate cyclase type 10EBI 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2D 3DTSV
419 Adenylate cyclase type 2EBI 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2D 3DTSV
420 Adenylate cyclase type 3EBI 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2D 3DTSV
421 Adenylate cyclase type 4EBI 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2D 3DTSV
422 Adenylate cyclase type 5EBI 4 0 5 0 17 0 0 0 0 0 4 1 2D 3DTSV
423 Adenylate cyclase type 6EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
424 Adenylate cyclase type 7EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
425 Adenylate cyclase type 8EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
426 Adenylate cyclase type 9EBI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2D 3DTSV
427 Adenylate cyclase type IEBI 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
428 Adenylate cyclase type IIEBI 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2D 3DTSV
429 Adenylate cyclase type IIIEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
430 Adenylate cyclase type IVEBI 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2D 3DTSV
431 Adenylate cyclase type IXEBI 4 0 5 0 17 0 0 0 0 0 4 1 2D 3DTSV
432 Adenylate cyclase type VEBI 5 0 85 8 20 0 0 0 0 0 10 6 2D 3DTSV
433 Adenylate cyclase type VIEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
434 Adenylate cyclase type VIIEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
435 Adenylate cyclase type VIIIEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
436 Adenylate cyclase, olfactive typeEBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
437 Adenylate kinase 1EBI 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
438 Adenylate kinase 2EBI 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 2D 3DTSV
439 Adenylate kinase 2, mitochondrialEBI 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 2D 3DTSV
440 Adenylate kinase 3EBI 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2D 3DTSV
441 Adenylate kinase 3 alpha like 1EBI 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2D 3DTSV
442 Adenylate kinase 3 alpha-like 1EBI 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2D 3DTSV
443 Adenylate kinase 3-likeEBI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
444 Adenylate kinase 4EBI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
445 Adenylate kinase isoenzyme 1EBI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
446 Adenylate kinase isoenzyme 4, mitochondrialEBI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
447 Adenylate monophosphate kinaseEBI 4 56 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2D 3DTSV
448 Adenylosuccinate synthetase 2EBI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
449 Adenylosuccinate synthetase isozyme 2EBI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
450 Adenylosuccinate synthetase, acidic isozymeEBI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
451 Adenylyl cyclase 2EBI 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2D 3DTSV
452 Adenylyl cyclase 3EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
453 Adenylyl cyclase 4EBI 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2D 3DTSV
454 Adenylyl cyclase 5EBI 4 0 5 0 17 0 0 0 0 0 4 1 2D 3DTSV
455 Adenylyl cyclase 6EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
456 Adenylyl cyclase 7EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
457 Adenylyl cyclase 8EBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
458 ADFEBI 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2D 3DTSV
459 Adhesin Ata autotransporterBDB 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
460 Adhesin protein fimHEBI 3 0 49 3 0 0 0 0 0 0 4 3 2D 3DTSV
461 Adhesion inhibitory receptor molecule 1EBI 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 2 6 2D 3DTSV
462 Adipocyte acid phosphataseBDB 246 8 863 0 0 0 0 0 0 0 24 10 2D 3DTSV
463 Adipocyte lipid-binding proteinBDB 1 67 496 8 0 0 0 0 0 0 19 4 2D 3DTSV
464 Adipocyte membrane proteinEBI 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
465 Adipocyte-type fatty acid-binding proteinEBI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
466 Adiponectin receptor protein 1EBI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
467 Adiponectin receptor protein 2EBI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
468 ADIPOR1EBI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
469 ADIPOR2EBI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
470 Adipose triglyceride lipaseEBI 15 0 52 0 0 0 0 0 0 0 2 16 2D 3DTSV
471 AdipsinBDB 0 0 1233 4 0 0 0 0 0 0 11 7 2D 3DTSV
472 ADM2EBI 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
473 ADMP-2BDB 8 0 57 0 0 0 0 8 0 0 2 0 2D 3DTSV
474 AdoHcyaseEBI 2 11 20 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2D 3DTSV
475 AdoHcyase 2EBI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2D 3DTSV
476 AdoMet synthetase 1EBI 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2D 3DTSV
477 AdoMet synthetase 2EBI 0 28 6 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2D 3DTSV
478 ADORA1BDB 199 4626 279 92 405 0 0 10 0 0 339 14 2D 3DTSV
479 ADORA2BDB 243 5474 334 39 237 0 0 0 0 0 325 3 2D 3DTSV
480 ADORA2ABDB 243 5474 334 39 237 0 0 0 0 0 325 3 2D 3DTSV
481 ADORA2BBDB 109 2228 671 21 355 0 0 0 0 0 152 1 2D 3DTSV
482 ADORA3EBI 28 62 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2D 3DTSV
483 Adora3 proteinEBI 23 44 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2D 3DTSV
484 ADP-glucose receptorBDB 26 703 889 1 123 0 0 0 0 0 35 4 2D 3DTSV
485 ADP-ribosyl cyclase 1EBI 1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
486 ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1EBI 1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
487 ADP-ribosylation factor 1EBI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
488 ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1EBI 72 0 91 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
489 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1BDB 171 1168 2416 147 280 0 0 0 0 0 124 4 2D 3DTSV
490 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 10BDB 5 0 97 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2D 3DTSV
491 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 12EBI 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2D 3DTSV
492 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 15EBI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
493 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 17EBI 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2D 3DTSV
494 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 3BDB 17 0 50 20 0 0 0 0 0 0 14 5 2D 3DTSV
495 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 4BDB 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2D 3DTSV
496 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 5EBI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
497 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 6EBI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
498 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 7BDB 4 0 44 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2D 3DTSV
499 ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 8BDB 3 0 35 2 0 0 0 0 0 0 4 8 2D 3DTSV
500 ADPGEBI 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 10 2D 3DTSV
501 ADPG-RBDB 26 703 889 1 123 0 0 0 0 0 35 4 2D 3DTSV
502 ADPRC 1EBI 1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
503 ADPRTBDB 171 1168 2416 147 280 0 0 0 0 0 124 4 2D 3DTSV
504 ADPRT 1BDB 171 1168 2416 147 280 0 0 0 0 0 124 4 2D 3DTSV
505 ADPRT-3EBI 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
506 ADPRT3EBI 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
507 ADPRTL1BDB 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2D 3DTSV
508 ADPRTL3EBI 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
509 ADRA1ABDB 94 2589 366 4 497 0 0 0 0 0 200 25 2D 3DTSV
510 ADRA1BEBI 27 153 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 2D 3DTSV
511 Adra1b proteinEBI 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
512 ADRA1CBDB 71 1490 242 4 289 0 0 0 0 0 193 22 2D 3DTSV
513 ADRA1DEBI 48 1057 124 0 208 0 0 0 0 0 99 3 2D 3DTSV
514 ADRA2AEBI 16 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
515 ADRA2BBDB 43 651 31 8 77 0 0 0 0 0 113 11 2D 3DTSV
516 ADRA2CEBI 28 76 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2D 3DTSV
517 ADRA2L1BDB 0 524 30 8 73 0 0 0 0 0 92 6 2D 3DTSV
518 ADRA2RL1BDB 0 524 30 8 73 0 0 0 0 0 92 6 2D 3DTSV
519 ADRB1EBI 40 56 37 308 47 0 0 0 0 0 33 0 2D 3DTSV
520 Adrb1rEBI 0 13 0 3 4 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
521 ADRB1R, B1ARBDB 83 225 14 43 12 0 0 0 0 0 44 1 2D 3DTSV
522 ADRB2BDB 318 797 620 214 1205 0 0 1 0 0 223 28 2D 3DTSV
523 ADRB2RBDB 241 637 583 135 1183 0 0 1 0 0 174 21 2D 3DTSV
524 ADRB2RL1BDB 0 4330 656 9 812 0 0 0 0 0 411 3 2D 3DTSV
525 ADRB3BDB 59 312 21 69 1384 0 0 0 0 0 90 4 2D 3DTSV
526 ADRBK1BDB 28 1 112 8 41 0 0 0 0 0 13 6 2D 3DTSV
527 ADRBK2EBI 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
528 ADRBRL1BDB 0 4330 656 9 812 0 0 0 0 0 411 3 2D 3DTSV
529 Adrenal 4-binding proteinBDB 607 0 883 0 245 0 0 3 0 0 9 4 2D 3DTSV
530 AdrenalineBDB 133 703 131 94 5 0 0 0 0 0 113 1 2D 3DTSV
531 Adrenaline 1BDB 133 703 131 94 5 0 0 0 0 0 113 1 2D 3DTSV
532 Adrenaline 2BDB 38 143 2 0 0 0 0 0 0 0 35 1 2D 3DTSV
533 Adrenaline alpha1EBI 1 50 36 0 0 0 0 0 0 0 18 4 2D 3DTSV
534 Adrenaline alpha2EBI 2 33 38 0 0 0 0 0 0 0 12 4 2D 3DTSV
535 Adrenergic AlphaBDB 33 946 79 0 0 0 0 0 0 0 64 9 2D 3DTSV
536 adrenergic Alpha1BDB 113 1910 345 4 290 0 0 0 0 0 238 30 2D 3DTSV
537 Adrenergic alpha1ABDB 71 1490 242 4 289 0 0 0 0 0 193 22 2D 3DTSV
538 adrenergic Alpha1BBDB 51 268 27 52 3 0 0 0 0 0 47 6 2D 3DTSV
539 adrenergic Alpha1CBDB 71 1490 242 4 289 0 0 0 0 0 193 22 2D 3DTSV
540 adrenergic Alpha1DEBI 48 1057 124 0 208 0 0 0 0 0 99 3 2D 3DTSV
541 adrenergic Alpha2BDB 130 552 53 0 0 0 0 0 0 0 70 11 2D 3DTSV
542 Adrenergic alpha2 receptorEBI 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2D 3DTSV
543 adrenergic Alpha2ABDB 77 323 55 0 0 0 0 0 0 0 50 6 2D 3DTSV
544 Adrenergic alpha2BBDB 0 524 30 8 73 0 0 0 0 0 92 6 2D 3DTSV
545 Adrenergic alpha2CBDB 0 734 41 0 117 0 0 0 0 0 118 5 2D 3DTSV
546 adrenergic Alpha2DEBI 36 127 53 0 0 0 0 0 0 0 13 1 2D 3DTSV
547 adrenergic BetaEBI 22 26 6 79 0 0 0 0 0 0 7 3 2D 3DTSV
548 adrenergic Beta1BDB 207 661 629 473 797 0 0 0 0 0 211 7 2D 3DTSV
549 adrenergic Beta1,2BDB 83 225 14 43 12 0 0 0 0 0 44 1 2D 3DTSV
550 adrenergic Beta2EBI 40 67 62 248 129 0 0 0 0 0 41 3 2D 3DTSV
551 adrenergic Beta3BDB 59 312 21 69 1374 0 0 0 0 0 89 3 2D 3DTSV
552 Adrenergic receptorBDB 147 435 615 430 785 0 0 0 0 0 173 6 2D 3DTSV
553 Adrenergic receptor alphaBDB 80 4895 521 22 725 0 0 0 0 0 330 27 2D 3DTSV
554 Adrenergic receptor alpha-1EBI 22 1059 528 1 17 0 0 0 0 0 130 6 2D 3DTSV
555 Adrenergic receptor alpha-2EBI 55 895 252 16 27 0 0 0 0 0 114 10 2D 3DTSV
556 Adrenergic receptor betaBDB 109 399 181 112 104 0 0 0 0 0 105 8 2D 3DTSV
557 Adrenergic Receptors (alpha 2)EBI 16 128 51 16 15 0 0 0 0 0 28 4 2D 3DTSV
558 Adrenergic, alpha-2B-, receptor [Homo sapiens]BDB 0 524 30 8 73 0 0 0 0 0 92 6 2D 3DTSV
559 Adrenergic, alpha-2C-, receptorBDB 0 734 41 0 117 0 0 0 0 0 118 5 2D 3DTSV
560 adrenergic, alpha-2C-, receptor [Homo sapiens]BDB 0 734 41 0 117 0 0 0 0 0 118 5 2D 3DTSV
561 Adrenocorticotropic hormone receptorEBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
562 Adrenocorticotropin receptorEBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
563 Adrenomedullin receptor AM1, CALCRL/RAMP2EBI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2D 3DTSV
564 Adrenomedullin receptor AM1; CALCRL/RAMP2BDB 4 506 769 6 14 0 0 0 0 0 41 6 2D 3DTSV
565 Adrenomedullin receptor, AM2; CALCRL/RAMP3EBI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2D 3DTSV
566 AdSS 2EBI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
567 ADT20_14595EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
568 ADT21_00085EBI 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
569 Adult folate-binding proteinEBI 3 0 36 10 0 0 0 0 0 0 4 6 2D 3DTSV
570 Advanced glycosylation end product-specific receptorEBI 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 3 17 2D 3DTSV
571 AF reductaseBDB 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2D 3DTSV
572 AF6q21 proteinEBI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 2D 3DTSV
573 AFABPBDB 1 67 496 8 0 0 0 0 0 0 19 4 2D 3DTSV
574 AfChiB1BDB 4 2 15 3 0 0 0 0 0 0 5 3 2D 3DTSV
575 AfChiB1(A217G)BDB 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
576 AfChiB1(D175A)BDB 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
577 AfChiB1(D246A)BDB 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
578 AfChiB1(E177A)BDB 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
579 AfChiB1(E322A)BDB 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
580 AfChiB1(M243A)BDB 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
581 AfChiB1(R301K)BDB 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
582 AfChiB1(T138A)BDB 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
583 AfChiB1(Y245F)BDB 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2D 3DTSV
584 aFGFBDB 3 0 2 116 0 0 0 0 0 0 9 6 2D 3DTSV
585 Agammaglobulinaemia tyrosine kinaseBDB 104 22 4889 136 255 0 0 0 0 0 149 4 2D 3DTSV
586 Agammaglobulinemia tyrosine kinaseBDB 104 22 4922 136 255 0 0 0 0 0 149 6 2D 3DTSV
587 AGEREBI 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 3 17 2D 3DTSV
588 Aggrecanase-1BDB 3 11 302 0 0 0 0 2 0 0 31 7 2D 3DTSV
589 Aggrecanase-2BDB 15 14 494 0 0 0 0 0 0 0 29 4 2D 3DTSV
590 Aging-associated gene 8 proteinEBI 6 1744 981 7 0 0 0 0 0 0 166 12 2D 3DTSV
591 Aglucosidase alfaEBI 22 17 104 2 0 0 0 0 0 0 18 6 2D 3DTSV
592 Agmatine iminohydrolaseEBI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
593 agonist GABA siteBDB 43 159 43 22 57 0 0 0 0 0 27 13 2D 3DTSV
594 Agp1pBDB 14 0 0 0 23 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
595 agrEBI 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
596 agrAEBI 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2D 3DTSV
597 AGTR1EBI 13 103 37 22 0 0 0 0 0 0 16 4 2D 3DTSV
598 Agtr1.2 proteinEBI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
599 AGTR2EBI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
600 AGTRL1BDB 358 51 501 0 1443 0 0 0 0 0 11 1 2D 3DTSV
601 aguAEBI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
602 Ah ReceptorBDB 2 0 0 8 10 0 0 0 0 0 3 6 2D 3DTSV
603 AH-related proteinEBI 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2D 3DTSV
604 AHCYL1EBI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2D 3DTSV
605 AHFBDB 13 2 33 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2D 3DTSV
606 AhRBDB 106 0 10 8 242 0 0 0 0 0 15 11 2D 3DTSV
607 AI115505BDB 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
608 AI427544BDB 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
609 AICAR TfaseBDB 5 42 44 1 0 0 0 0 0 0 18 6 2D 3DTSV
610 AICAR transformylaseBDB 5 42 53 1 0 0 0 0 0 0 19 13 2D 3DTSV
611 AICD-50BDB 34 223 452 8 35 0 0 0 0 0 52 25 2D 3DTSV
612 AICD-57BDB 34 223 452 8 35 0 0 0 0 0 52 25 2D 3DTSV
613 AICD-59BDB 34 223 452 8 35 0 0 0 0 0 52 25 2D 3DTSV
614 AID(50)BDB 34 223 452 8 35 0 0 0 0 0 52 25 2D 3DTSV
615 AID(57)BDB 34 223 452 8 35 0 0 0 0 0 52 25 2D 3DTSV
616 AID(59)BDB 34 223 452 8 35 0 0 0 0 0 52 25 2D 3DTSV
617 AIG6EBI 3 88 72 3 0 0 0 0 0 0 5 5 2D 3DTSV
618 AIM-1BDB 158 179 1721 204 57 0 0 1 3 0 191 13 2D 3DTSV
619 AIRK2-AEBI 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2D 3DTSV
620 AIRM-1EBI 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 2 6 2D 3DTSV
621 AIRM1EBI 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 2 6 2D 3DTSV
622 Airway trypsin-like proteaseEBI 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2D 3DTSV
623 AK 2EBI 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 2D 3DTSV
624 AK 3EBI 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2D 3DTSV
625 Ak2EBI 4 56 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2D 3DTSV
626 AKAP 18BDB 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
627 AKAP-7 isoform gammaBDB 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 1 4 2D 3DTSV
628 Akp5EBI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2D 3DTSV
629 Akr1b14EBI 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
630 Akr1b7EBI 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2D 3DTSV
631 AKT phosphorylation (p-AKT)BDB 0 35 3533 188 0 0 0 0 0 0 234 5 2D 3DTSV
632 AKT/PKB/Rac Protein Kinase SubstrateBDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2D 3DTSV
633 AKT1 kinaseEBI 5 35 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2D 3DTSV
634 AKT2BDB 0 29 1052