<pH<
 Arginase [ 8 ]
 Arginase-1 [ 66 ]
 BDBM197287 [ 4 ]
 BDBM197309 [ 5 ]
 Caspase-2 [ 9 ]
 Caspase-3 [ 264 ]
 Caspase-4 [ 17 ]
 Caspase-5 [ 17 ]
 Caspase-6 [ 9 ]
 Caspase-7 [ 10 ]
 Caspase-8 [ 19 ]
 Caspase-9 [ 8 ]
 Cathepsin D [ 1402 ]
 Cathepsin E [ 10 ]
 Cathepsin G [ 27 ]
 Cathepsin H [ 51 ]
 Cathepsin K [ 559 ]
 Cathepsin L [ 40 ]
 Cathepsin L2 [ 25 ]
 Cathepsin S [ 492 ]
 Cathepsin Z [ 3 ]
 CD63 antigen [ 11 ]
 Chitinase B [ 2 ]
 chymase [ 309 ]
 DNA ligase 1 [ 34 ]
 DNA ligase A [ 7 ]
 Elastase [ 106 ]
 Falcipain 2 [ 20 ]
 Falcipain-2 [ 10 ]
 Kit ligand [ 6 ]
 Legumain [ 25 ]
 Pepsin A [ 28 ]
 Pepsin A-4 [ 5 ]
 Pepsin A-5 [ 2 ]
 Peptidase [ 2 ]
 Plasmepsin IV [ 7 ]
 Streptopain [ 1 ]
 Stromelysin-1 [ 99 ]
 Urease [ 96 ]